12 januari 2018

Directeur T. de Waard rondt MBA-studie af

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Als afronding van zijn MBA-studie aan de Business School Nederland heeft de heer T. (Teunis) de Waard, directeur van de Rehobothschool te Stavenisse, een dissertation geschreven met als titel “Een aanpak tot goede huisvesting voor VGS-scholen”. Op 10 januari 2018 heeft de heer De Waard deze dissertation met succes verdedigd voor de examencommissie van de Businessschool Nederland, waarvan ook dr. R. Bisschop als extern examinator deel uitmaakte. De VGS feliciteert de heer De Waard van harte met het behaalde resultaat!

In zijn onderzoek gaat de heer De Waard in op de consequenties van de wet ‘Doordecentralisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs’, die op 1 januari 2015 van kracht is geworden. Daarbij richtte hij zich met name op een groot aantal reformatorische basisscholen, die aangesloten zijn bij de VGS. Als probleemstelling formuleerde de heer De Waar: “Het probleem is dat groot onderhoud aan schoolgebouwen wordt uitgesteld, omdat er beleidsonduidelijkheid is over waar de kosten voor basisscholen eindigen en de zorgplicht van gemeenten begint”.

De oplossing voor het probleem is volgens de heer De Waard samen te vatten in vier punten:

  • De vergoeding voor materiële instandhouding moet toereikend zijn
  • Er moet duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten en schoolbesturen als het gaat over de onderwijshuisvesting en dan meer specifiek over het onderwerp renovatie
  • Het belang van een goede relatie tussen schoolbestuur en gemeente moet niet onderschat worden
  • Het formuleren van een toekomstvisie voor het onderwijsbestuur op de VGS-scholen, mede in het licht van een verdere algehele doordecentralisatie

Vanuit de VGS traden Christiaan Bijl en later Wim Voorwinden op als begeleider bij het onderzoek. Ten behoeve van het onderzoek heeft de heer De Waard een enquête uitgezet onder een groot aantal schooldirecteuren. Daarnaast heeft hij met diverse directeuren van scholen, die bij de VGS zijn aangesloten, diepte-interviews afgenomen. Het is de bedoeling om in de komende maanden onder meer in VGS Connect nader in te gaan op de aanbevelingen van de heer De Waard.