VGS

In de begin jaren waren er nog niet veel schoolbesturen aangesloten, maar dit veranderde snel. In 1931 werd er een eigen Commissie van Beroep geïnstalleerd en in 1934 werd VGS bij Koninklijk Besluit erkend als borgstellingsorganisatie.

Interkerkelijk bestuur

Het bestuur van VGS bestond in eerste instantie uit leden van de Gereformeerde Gemeenten. Later is het bestuur van interkerkelijk geworden. Het bestuur bestaat nu uit personen die zijn aangesloten bij:

  • Christelijk Gereformeerde Kerken
  • Gereformeerde Gemeenten
  • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Protestantse Kerk in Nederland (gemeenten die zich bijzonder verbonden weten met de gereformeerde belijdenisgeschriften)
  • (Vrije) Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland)
ds. G.H. Kersten

Nieuwe diensten

Naast adviserende werkzaamheden voor de schoolbesturen, ging VGS steeds meer diensten aanbieden voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Zo verzorgde we vanaf 1950 de examens voor de Na-akte (het diploma christelijk onderwijs) en verscheen in 1973 in samenwerking met de Gereformeerde Onderwijzers- en Lerarenvereniging (GOLV) het onderwijsblad De Reformatorische School (DRS).

De noodzaak voor een eigen bureau werd steeds meer gevoeld door de toenemende regelgeving vanuit de overheid. Het bestuur besloot daarom in 1976 tot het aanstellen van een algemeen secretaris.

Denominatie

Belangrijk voor het reformatorisch onderwijs is het advies van de Onderwijsraad in 1979 geweest. Op verzoek van staatssecretaris K. de Jong werd het reformatorisch onderwijs als een afzonderlijke denominatie erkend door de raad.

Basisonderwijs

Met de komst van het basisonderwijs was in het onderwijsveld steeds meer behoefte aan schoolbegeleidingsdiensten. Op initiatief van VGS kon in 1982 een eigen schoolbegeleidingsdienst (BGS) gestart worden. De stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs (DGS) hield zich bezig met activiteiten en diensten voor het voortgezet onderwijs.

Administratiekantoor

Het onderwijs kreeg in de loop van de jaren steeds meer autonomie en er was sprake van deregulering. Vanuit die ontwikkelingen besloot men een eigen administratiekantoor op te richten. Dit gebeurde op 9 juli 1992 met de oprichting van Administratiekantoor Gereformeerd Schoolonderwijs (AGS).

Vanaf 1 januari 1993 konden de aangesloten scholen diverse diensten afnemen:

  • Salaris- en personeelsadministratie
  • Financiële administratie

BWGS

In 1997 is de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS) opgericht. Het doel van de stichting is het wachtgeldvolume van de aangesloten schoolbesturen minimaliseren.

Fusie VGS en AGS

Voor besturen en scholen bleek het in de praktijk niet altijd duidelijk te zijn of men bij VGS of bij het AGS moest zijn met vragen op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, formatie en ICT. Op sommige terreinen vond inderdaad overlap plaats. Na intensief onderzoek is besloten VGS en het AGS te laten integreren en op 1 januari 2003 vond de officiële fusie plaats. Vanaf deze datum werd het AGS opgeheven.

De VGS zet zich in voor de bloei van scholen

2005 en verder

In 2005 startte VGS met het aanbieden van diensten van financieel beleidsmedewerkers. Hiermee speelde we in op de invoering van lumpsumfinanciering in het primair onderwijs per 1 augustus 2006. Deze dienstverlening stelde besturen en directies in staat om de vaak ontbrekende controllerfunctie extern in te laten vullen. De behoefte was groot, dus de afdeling groeide snel. Door steeds hogere eisen vanuit de overheid voor het personeelsbeleid bieden we vanaf 2009 HRM-dienstverlening aan.

Nu

Scholen ondersteunen en professionaliseren; dat is de ambitie van VGS. Of, zoals het al sinds 1921 in onze statuten staat, VGS zet zich in voor de bloei van scholen. Vanuit deze missie heeft VGS in 2018 VGS Academie gelanceerd. Daarin bundelen we alles wat met opleiding, training en onderzoek te maken heeft. Onze ambitie is om de activiteiten binnen VGS Academie verder uit te breiden.

Hoe we u school verder laten bloeien? Adviseren, werk uit handen nemen en mensen bij elkaar brengen. Dat is waar wij ons dagelijks voor inzetten.