VGS

We zijn dankbaar dat we christelijke scholen hebben die door de overheid worden gefinancierd. Dat is mogelijk dankzij de vrijheid van onderwijs, die is verankerd in de Grondwet. Scholen, ouders en kerken hebben de taak om dit waardevolle erfgoed te bewaren en door te geven aan de volgende generatie. Ook de VGS heeft hierin een betekenisvolle rol: wij vertegenwoordigen de scholen bij de politiek en in de samenleving en behartigen hun belangen. We rusten hen toe op identiteitsgebied. Ook adviseren we scholen en bieden we hun administratieve ondersteuning.

Onze grondslag

De grondslag van onze vereniging is Gods Woord. We onderschrijven daarnaast geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in 1618 en 1619 tijdens de Nationale Synode te Dordrecht. Op basis van Schrift en belijdenis erkennen we het absolute gezag van Gods Woord over alle terreinen van het leven – en daarmee ook over de opvoeding van en het onderwijs aan onze kinderen.

Waarom lid?

Als we kijken naar de politiek, het tijdsgewricht en de spanning op de vrijheid van onderwijs wordt lobby vanuit het christelijk-reformatorisch onderwijs steeds belangrijker. Ook de advisering aan de scholen en kerken neemt in dat perspectief een grotere plaats in.

Belangenbehartiging doet de VGS voor onze leden, namens onze leden – en steeds vaker mét onze leden. Politici en ambtenaren brengen we graag rechtstreeks in contact met de mensen op onze scholen: als geen ander kunnen zij hun eigen verhaal vertellen. En hoe meer ambassadeurs voor het christelijk-reformatorisch onderwijs, hoe mooier. Omgekeerd oefenen onze leden zich er dan in om het christelijk onderwijs op een positieve manier te profileren. We hebben vanuit de Bijbel immers een goede boodschap voor iedereen. Als denominatie willen we daarnaast dienstbaar zijn aan de hele samenleving.

Ons werk kunnen wij alleen doen als de scholen en kerken ons hierin steunen. Veel christelijk-reformatorische scholen en kerken zijn inmiddels lid van de VGS en steunen daarmee het werk voor het onderwijs.

Wat houdt een lidmaatschap in?

Met uw lidmaatschap kunnen wij belangrijke taken uitvoeren zoals vertegenwoordiging, belangenbehartiging in de politiek en bij sectororganisaties en visievorming. Verder kunt u gebruik maken van onze dienstverlening op het gebied van administratie, financiën, personeel, juridisch en organisatie. Wij bieden onze leden verder:

 • Brochures, handreikingen, VGS Connect, DRS Magazine etc.
 • VGS nieuwsbrief: we houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen
 • Bijeenkomsten die voor leden toegankelijk zijn
 • De (vaststelling) van de cao reformatorisch primair onderwijs;
 • De instandhouding van de verenigingsstructuur (uitnodiging algemene ledenvergadering, met stemrecht voor leden)
 • De beschikbaarheid van de helpdesk
 • Advies en administratieve dienstverlening
 • Actualiseren statuten en toelatingsbeleid
 • Actualiseren reglementen medezeggenschapsraden
 • Actualiseren klachtenregelingen
 • Jaarlijkse check per school hoe leerlingenaantal op teldatum zich verhoudt tot gemeentelijke opheffingsnorm
 • Opstellen algemene handreikingen over bijv. versterking bestuurskracht, sociale veiligheid, verhuur gebouwen
 • Scenarioverkenning toekomst bekostiging leerlingenvervoer
 • …et cetera

School

Scholen die lid zijn kunnen gebruik maken van onze helpdesk op allerlei gebieden: juridisch, financieel, personeel en governance. Verder kunt u ook gebruik maken van de collectieve contracten.

Kerk

De achterban omvat alle kerkgenootschappen die traditioneel behoren tot de gereformeerde gezindte. Deze kerkgenootschappen vormen ook de achterban van onze scholen. We spreken dan over:

 • Gereformeerde Gemeente
 • Oud Gereformeerde Gemeente
 • Gereformeerde Gemeente in Nederland
 • PKN (gereformeerde bondsgemeente)
 • Christelijke Gereformeerde Kerk
 • Hersteld Hervormde Kerk

Basisscholen die verbonden zijn aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland hebben ook een eigen bestuursorganisatie: de VBSO. Sommige van die 28 schoolbesturen zijn lid van beide organisaties en worden dus door beide vertegenwoordigd. Er is een goede samenwerking tussen de VBSO en de VGS, onder andere op het gebied van belangenbehartiging.

Relevante link

 • Download hier een brief aan onze leden van januari 2023 die inzage geeft in hoe de contributie gebruikt wordt in 2023

Lid worden?

Wilt u lid worden of hebt u vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Jan-Willem Kranendonk.