VGS

Onze grondslag

De grondslag van onze vereniging is Gods Woord. Dit belijden we met de Nederlandse Geloofsbelijdenis. We onderschrijven hiermee geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in 1618 en 1619 tijdens de Nationale Synode te Dordrecht. Ook gaat de belijdenis in op het absoluut gezag van Gods Woord over alle terreinen van het leven en daarmee ook over de opvoeding en het onderwijs van de kinderen.

Waarom lid?

Als we kijken naar de politiek, het tijdsgewricht en de spanning op de vrijheid van onderwijs wordt lobby vanuit het christelijk-reformatorisch onderwijs steeds belangrijker. Ook de advisering aan de scholen en kerken neemt in dat perspectief een grotere plaats in.

Ons werk kunnen wij alleen doen als de scholen en kerken ons hierin steunen. Veel christelijk-reformatorische scholen en kerken zijn inmiddels lid van de VGS en steunen daarmee het werk voor het onderwijs.

 

Wat houdt een lidmaatschap in?

Met uw lidmaatschap kunnen wij belangrijke taken uitvoeren zoals vertegenwoordiging, belangenbehartiging in de politiek en bij sectororganisaties en visievorming. Verder kunt u gebruik maken van onze dienstverlening op het gebied van administratie, financiën, personeel, juridisch en organisatie. Wij bieden onze leden verder:

 • Brochures, handreikingen, VGS Connect, DRS Magazine etc.
 • VGS nieuwsbrief: we houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen
 • Bijeenkomsten, die voor leden toegankelijk zijn
 • De (vaststelling) van de cao reformatorisch primair onderwijs;
 • De instandhouding van de verenigingsstructuur (uitnodiging algemene ledenvergadering, met stemrecht voor leden)
 • De beschikbaarheid van de helpdesk
 • Advies en administratieve dienstverlening
 • Actualiseren reglementen medezeggenschapsraden
 • Actualiseren klachtenregelingen
 • Jaarlijkse check per school hoe leerlingenaantal op teldatum zich verhoudt tot gemeentelijke opheffingsnorm
 • Opstellen algemene handreikingen over bijv. versterking bestuurskracht, sociale veiligheid, verhuur gebouwen
 • Scenarioverkenning toekomst bekostiging leerlingenvervoer
 • …et cetera

School

Scholen die lid zijn kunnen gebruik maken van onze helpdesk op allerlei gebieden: financieel, personeel en governance. Verder kunt u ook gebruik maken van de collectieve contracten.

Kerk

De achterban omvat alle kerkgenootschappen die traditioneel behoren tot de gereformeerde gezindte. Deze kerkgenootschappen vormen ook de achterban van onze scholen. We spreken dan over:

 • Gereformeerde Gemeente,
 • Oud Gereformeerde Gemeente
 • Gereformeerde Gemeente in Nederland
 • PKN (gereformeerde bondsgemeente)
 • Christelijk Gereformeerde Kerk
 • Hersteld Hervormde Kerk

Hoewel de basisscholen die verbonden zijn aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland een eigen besturenorganisatie hebben, de VBSO, zijn ook deze scholen aan ons verbonden en worden zij door ons vertegenwoordigd. Er is een goede samenwerking tussen VBSO en VGS.

Relevante link

 • Download hier een brief aan onze leden van januari 2023 die inzage geeft in hoe de contributie gebruikt wordt in 2023 (uitgebreide versie)

Lid worden?

Wilt u lid worden of hebt u vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Jan-Willem Kranendonk.