VGS
Hoorzitting

Waarom commissies?

De commissies van de VGS zijn opgericht om vanuit identiteitsverbondenheid een geschil te beslechten. De vrijheid van onderwijs is hier onlosmakelijk mee verbonden. Iemand denkt en kijkt mee vanuit de eigen kring.

In 1905 werd het voor besturenorganisaties mogelijk om eigen geschillencommissies voor het onderwijs in te stellen; het ontstaan van de kringenrechtspraak. Zo was het voor het bijzonder onderwijs mogelijk om een commissie van beroep per denominatie in te stellen, zodat een personeelslid bij een geschil met de werkgever de mogelijkheid had om niet direct naar de rechter te stappen, maar eerst naar een eigen commissie kon gaan. De commissie houdt rekening met de denominatie en de cultuuraspecten binnen eigen kring. Hoewel we steeds vaker zien we dat geschillencommissies op grond van wetgeving of cao worden ondergebracht bij de landelijke geschillencommissie, is er nog ruimte voor het instellen van een eigen klachtencommissie en identiteitscommissie. Dit heeft de VGS dan ook gedaan in 1998 en 2015.

Klachtencommissie

De wet verplicht u als schoolbestuur een klachtenregeling op te stellen en van daaruit aan te sluiten bij of het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenregeling is bedoeld om de ouders en de leerlingen een laagdrempelige manier te bieden voor klachten over het bevoegd gezag van de school en iedereen die in en voor de school werkzaam zijn. De klachtencommissie houdt zich dus bezig met klachten over beslissingen of handelen van de school.

Alles weten over de klachtencommissie? Klik hier.

Identiteitscommissie

De identiteitscommissie is een samenwerking tussen de VGS en de RMU en bedoeld voor leden van de VGS. De commissie houdt zich bezig met verzoeken van werkgevers om op basis van identiteit een werknemer te ontslaan. Dit doet zij op grond van artikel 7:671 lid 1 sub h van het Burgerlijk Wetboek. Hoe dit precies in zijn werk gaat vindt u in het reglement.

Waarom?

Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 is het voor denominatieve commissies van beroep niet meer mogelijk om te oordelen in ontslagzaken. Toch vond men het goed dat een identiteitsontslagzaak nog wél voor een commissie ter beoordeling kon worden voorgelegd (vanwege affiniteit met de identiteit). Er is daarom in de wet ruimte geboden om een identiteitscommissie in te stellen die daarover kan oordelen. Daarom hebben de VGS en de RMU sinds 2015 een identiteitscommissie ingesteld.

De identiteitscommissie is te bereiken via mr. J.S. Beukens | Fahrenheitstraat 11 | 3817 WB Amersfoort | T 033-4965603 | E js.beukens@kliksafe.nl

Integriteitscommissie

Op basis van de Wet Bescherming Klokkenluiders is iedere werkgever, waar minstens 50 werknemers werkzaam zijn, gehouden een procedure vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie, een zogenoemde klokkenluidersregeling. Waar het klachtrecht vooral kwesties betreft waarbij het eigen belang van de klagers in het geding is, kunnen werknemers, ouders of leerlingen middels de klokkenluidersregeling (het vermoeden van) een misstand binnen de organisatie melden om zo bij te dragen aan verbetering van de schoolorganisatie. Er is een Commissie Integriteitsvraagstukken Reformatorisch Onderwijs in het leven geroepen die tot taak heeft een voorgelegde melding te onderzoeken en daarover het bevoegd gezag te adviseren.