VGS

Waar we onze stem laten horen? Download hier een overzicht van de netwerken waarin we participeren.

Netwerk van een 100-jarige

Samen met leden, kerken en reformatorische (onderwijs)organisaties

We initiëren en nemen deel aan allerlei overleggen binnen de kring van het christelijk-reformatorisch onderwijs. Er vinden overleggen plaats met de kerken uit de achterban, we nemen actief deel aan het bestuurdersnetwerk PO en het bestuurdersoverleg VO, we spreken met verschillende federaties van VGS-scholen en meer.

Samen met het onderwijsveld

PO-Raad en VO-Raad
VGS-bestuurder Pieter Moens participeert een aantal keer per jaar in bestuurlijke overleggen met de PO-Raad en de VO-raad, samen met andere profielorganisaties. Dit geeft ruim de gelegenheid om onze standpunten naar voren te brengen bij de sectorraden en andere organisaties en samen met hen de belangen van de scholen te dienen.

Profielberaad
De VGS maakt onderdeel uit van het zogenoemde Profielberaad, het gezamenlijke overlegplatform van de meeste profielorganisaties. Daarin zijn verder vertegenwoordigd Verus, VOS/ABB, VBS en de ISBO. Daarnaast werken we nauw samen met de VBSO.

Samen met de trias politica

 • Een van de hoofdtaken van VGS is het behartigen van de belangen van het christelijk-reformatorisch onderwijs bij de politiek. Daartoe onderhouden we contact met het ministerie van Onderwijs. We volgen Kamerdebatten en bezoeken Tweede Kamerleden van alle partijen met onderwijs in hun portefeuille. Ook zijn er veel contacten in Brussel.
  In onze gesprekken vragen we aandacht voor allerlei onderwerpen die onze scholen raken. In een tijd dat de onderwijsvrijheid steeds vaker ter discussie staat, willen wij daarmee bereiken dat politici en beleidsmakers met ons de meerwaarde zien van het bijzonder onderwijs als zodanig en meer specifiek van het christelijk-reformatorisch onderwijs en daarvoor ruimte houden in ons onderwijsbestel.
 • De Inspectie van het Onderwijs houdt een formeel overleg met profielorganisaties. Bij dit overleg komen onder andere nieuwe toezichtkaders voor PO en VO langs en worden plannen voor de toekomst neergelegd. Wij nemen hieraan deel zodat we op tijd invloed kunnen uitoefenen op de toezichtkaders. Voordat we het overleg in gaan, hebben we contact met bestuurders en directeuren vanuit de achterban. Zij geven ons input zodat we de juiste punten inbrengen bij de Inspectie.
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
  We hebben vooral contact over leerlingenvervoer, maar ook over instandhouding en gemeentelijk beleid.
 • Raad van State
  Informele contacten met medewerkers op inhoudelijke dossiers.
 • Onderwijsraad
  Regelmatig hebben we contact met de voorzitter van de Raad. Ook worden we soms uitgenodigd om input te geven op discussies die de Onderwijsraad wil agenderen of adviezen die ze gaat schrijven.
 • College voor de Rechten van de Mens
  Op verzoek van ons vindt regelmatig een gesprek plaats. Met name rond de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) speelt het college een belangrijke agenderende en handhavende rol.