VGS

VGS ondersteunt uw organisatie bij vraagstukken over:

 • Een interim directeur(-bestuurder)

 • Waarnemend (toezichthoudend) bestuur – WBTR-plicht

 • Goed (toezichthoudend) bestuur

 • Bestuurlijke samenwerking

 

Een interim directeur(-bestuurder)

Tijdelijk een directeur(-bestuurder) nodig? De VGS kan u helpen met interimmanagement. Dit kan een directeur of een directeur-bestuurder zijn alsook een uitvoerend bestuurslid of een bestuurslid met toezichthoudende taken. Afhankelijk van de situatie en de wensen kan dat iemand zijn die bij de VGS werkzaam is, maar het kan ook een externe persoon betreffen. Tijdelijke bestuurlijke versterking door externe begeleiding en ondersteuning van het bestuur is ook een mogelijkheid.

Wilt u meer weten?

Heeft u behoefte aan een interimmer of ondersteuning? Neem contact op met Jan Macdaniel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 659 of mail naar j.macdaniel@vgs.nl.

Waarnemend (toezichthoudend) bestuur – WBTR-plicht

Sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geldt de verplichting om in de statuten een regeling te treffen voor het uitzonderlijke geval dat alle bestuurszetels vacant zijn. Daarom adviseren wij om een bepaling met de volgende strekking in de statuten op te nemen:

‘In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. Duurt deze situatie naar verwachting langer dan drie maanden, dan roept deze de algemene vergadering bijeen voor een bestuursverkiezing.’

Vervolgens is het nog de vraag hoe dit te concretiseren. Hiertoe wordt de leden van de VGS het aanbod gedaan dat in dergelijke gevallen (waarin er geen enkel bestuurslid beschikbaar is) de VGS als zodanig optreedt. Wilt u van dit aanbod gebruikmaken, dan dient u een zodanig besluit te nemen, een verklaring zoals deze in tweevoud in te vullen en te ondertekenen, één exemplaar daarvan te archiveren en het andere exemplaar digitaal aan de VGS te versturen. Kortom:

 1. Zo nodig: Aanpassen van de statuten (laat die daarvoor ook op andere punten door de VGS checken)
 2. Neem een besluit omtrent het concreet invullen van de WBTR-verplichting. Doe dat conform het voorstel.
 3. Vul de verklaring in tweevoud in, archiveer één exemplaar en e-mail een ander exemplaar naar de VGS.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jan Macdaniel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 659 of mail naar j.macdaniel@vgs.nl.

Goed bestuur

Heeft u vragen over goed bestuur of toezicht? VGS kan op verschillende manier ondersteunen.
Soms is er behoefte aan een audit: we voeren gesprekken, kijken mee en geven een eindoordeel. Een andere mogelijkheid is dat we aanschuiven bij vergaderingen, observeren en naderhand tips geven. Tenslotte organiseren we regelmatig een ‘pool’ van schoolbesturen die elkaar visiteren. Dit zijn allemaal middelen om inzicht te krijgen in het functioneren van uw schoolbestuur.

Schoolbesturen gaan vaak door drie fases wanneer ze ontwikkelen in hun rol:

 • Fase 1 draait om de vraag: Hebben we taken en  bevoegdheden goed geregeld en vastgelegd? Statuten, bestuursreglement en het managementstatuut worden in deze fase onder de loep genomen en zo nodig aangepast. Wanneer bestuurders en toezichthouders gewend raken aan hun rol, komt er ruimte voor fase 2:
 • Hoe krijgen we zicht op wat zich in de organisatie afspeelt?
  Vaak horen hier deelvragen bij zoals: welke informatie hebben we nodig om te weten of het goed gaat op de scholen, mogen we wel of geen schoolbezoeken doen, mogen we met teamleden praten, enz.? Wanneer toezichthouders vertrouwen hebben in de tijdige en juiste informatie van de bestuurder, ontstaat er ruimte voor het inhoudelijke gesprek. Dit geeft input voor de volgende fase.
 • Fase 3 gaat over de koers: Waar willen we naartoe en wat is er nodig om daar te komen?
  De identiteit van de school speelt hierin een belangrijke rol. Waar staan we voor?  Wat voegen wij toe? Welke waarden zijn belangrijk? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen? De nadruk in deze fase ligt op het gezamenlijke gesprek. Dit is de meest verrijkende fase van het samenspel tussen bestuurders en toezichthouders.

VGS kan in iedere fase ondersteunen en begeleiden:

VGS helpt bij het in kaart brengen van uw huidige positie: waar staat de organisatie nu?
VGS ondersteunt bij het nemen van de te zetten stappen: we maken samen een plan van aanpak.
VGS helpt bij de uitvoering van het plan van aanpak: we ondersteunen bij de totstandkoming van een nieuwe werkwijze, leggen vast, evalueren en helpen bijsturen wanneer dat nodig is.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over goed bestuur? Neem contact op met Diederic Kloosterman voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 689 of mail naar d.kloosterman@vgs.nl.

Bestuurlijke samenwerking

Het kan gebeuren dat een (kleine) school tegen de grenzen van de eigen mogelijkheden aanloopt. Vacatures die lastig vervuld kunnen worden, toegenomen taken en verantwoordelijkheden voor bestuurders (vrijwilligers) en een gebrek aan kandidaten voor deze taken, kunnen problemen voor de organisatie opleveren.

Deze redenen kunnen, net als bijvoorbeeld een noodzakelijke bezuiniging, aanleiding zijn om na te denken over bestuurlijke samenwerking. Bestuurlijke samenwerking kan een effectief middel zijn om zoveel mogelijk ruimte voor het pedagogische en didactische proces te creëren.

‘Onze school is uniek. We willen bij een fusie onze eigen identiteit niet verliezen.’

 

Bij een efficiënte samenwerking op bestuurlijk niveau, versterken scholen elkaar. Taken kunnen verdeeld worden, zonder dat dit ten koste gaat van de identiteit. Op deze manier kan de unieke cultuur van de scholen behouden blijven.

Het doel van de bestuurlijke samenwerking is dat het bestaan van de lokale school binnen de context van de gemeenschap – ouders, omgeving, kerk – langer gegarandeerd kan worden.

VGS kent de scholen en de mensen: dit helpt om tot een goede samenwerking te komen.

Het organiseren van bestuurlijke samenwerking is een complex samenspel met verschillende belanghebbenden. Daarom is het belangrijk om de juiste mensen bij elkaar te brengen. VGS kan hierin, dankzij het brede netwerk, al in een vroeg stadium meedenken.
Daarnaast kunnen we ondersteunen bij de uitwerking van statuten en de bestuurlijke inrichting. We brengen de gevolgen voor het personeel in kaart en denken mee in de communicatie naar de verschillende geledingen.

U kunt VGS op ieder moment inschakelen om te begeleiden en te adviseren in dit proces.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over bestuurlijke samenwerking? Neem contact op met Diederic Kloosterman voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 689 of mail naar d.kloosterman@vgs.nl.