VGS

Deze regeling voor betaald ouderschapsverlof geldt ook bij adoptie en pleegzorg óf wanneer de werknemer het kind wettelijk heeft erkend. Ook geldt de regeling voor werknemers die niet de wettelijke ouder zijn maar samenwonen met het kind, het verzorgen én opvoeden, bijvoorbeeld wanneer de werknemer stiefouder is. De werknemer heeft geen recht op ouderschapsverlof voor een kind dat tijdelijk bij hem/haar woont in crisisopvang.

In het geval van opname voor erkende- of adoptiekinderen, heeft de werknemer voor ieder kind recht op ouderschapsverlof. Dit geldt ook wanneer er sprake is van een meerling. Wanneer het opname voor pleeg- of stiefkinderen betreft, maakt het aantal kinderen geen verschil en heeft de werknemer eenmaal recht op ouderschapsverlof. In het geval van adoptie- of pleegouderschap mag het ouderschapsverlof opgenomen worden tot het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt. Het betaald ouderschapsverlof mag dan opgenomen worden in het eerste jaar na de dag van de adoptie of plaatsing.

Vanuit de cao primair onderwijs hebben werknemers al langer recht op betaald ouderschapsverlof. Hieronder kunt u lezen wat de regeling tot 2 augustus 2022 was en hoe deze nu is.

Cao-regeling PO tot 2 augustus 2022

Een werknemer heeft per kind recht op 415 klokuren (naar rato van de werktijdfactor) betaald ouderschapsverlof. Over de uren waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet, behoudt hij/zij 55% van zijn/haar salaris. De werknemer mag de uren betaald verlof opnemen tot het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt.

Cao-regeling PO per 2 augustus 2022

Een werknemer heeft per kind recht op 415 klokuren (naar rato van de werktijdfactor) betaald ouderschapsverlof. De werknemer mag de uren betaald verlof opnemen tot het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Wanneer de werknemer (een deel van) het recht opneemt in het eerste levensjaar van het kind, heeft hij/zij recht op doorbetaling van 75% van zijn/haar salaris over de uren waarin hij/zij verlof geniet. De werkgever ontvangt dan van het UWV een uitkering (voor maximaal 9 weken) van 70% van het (maximum) dagloon.

Wanneer de werknemer (een deel van) het recht opneemt in het 2e, 3e of 4e levensjaar van het kind, heeft hij/zij recht op doorbetaling van 55% van zijn/haar salaris over de uren waarin hij/zij verlof geniet. De werkgever ontvangt hiervoor geen uitkering van het UWV.

Let op! U ontvangt als werkgever geen uitkering voor betaald ouderschapsverlof van een werknemer die gemoedsbezwaard is voor de Ziektewet. Neem in dat geval contact op met uw relatiebeheerder PSA.

Ouderschapsverlof kan worden doorgegeven via Youforce. Dit kan via de tegels ‘1. Betaald ouderschapsverlof 1e jaar’ en ‘2. (on)betaald ouderschapsverlof 2e e.v. jaren’.

Lees ook in deze serie: