VGS

Mannen en vrouwen kunnen beiden adoptie- en pleegzorgverlof opnemen. Dit verlof is voor maximaal 6 keer het aantal uren van hun werkweek. De werknemer mag het verlof opnemen tussen 4 weken voor de komst van het adoptie- of pleegkind tot en met 22 weken erna. Hij/zij mag het verlof aaneengesloten of verspreid over de 26 weken opnemen.

Conform artikel 8.6 van de cao primair onderwijs geldt dat dit verlof tot ten hoogste 6 weken verlengd mag worden wanneer het adoptie of opname betreft van een kind uit het buitenland en de reis- en verblijftijd dit noodzakelijk maken.

Over de uren waarin de werknemer adoptie- en pleegzorgverlof geniet, behoudt hij/zij 100% van zijn/haar salaris. De werkgever ontvangt dan van het UWV een uitkering van 100% van het (maximum) dagloon.

Wanneer uw werknemer meerdere kinderen tegelijk adopteert of als pleegkind opneemt in zijn/haar gezin, heeft hij/zij maar één keer recht op een uitkering. Wanneer hij/zij achter elkaar kinderen adopteert of opneemt als pleegkind, heeft hij/zij beide keren recht op verlof en een uitkering.

Bij aanvraag van een WAZO-uitkering voor adoptie- of pleegzorgverlof heeft het UWV bewijsstukken nodig.

Bij adoptie:

  • Een bewijs van inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP) of melding bij de Vreemdelingenpolitie of
  • Een machtiging tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland. Deze machtiging is verstrekt door de Nederlandse ambassade in het land van het kind of
  • Andere documenten waaruit blijkt dat de adoptie doorgang zal vinden, zoals een verklaring van een vergunning houdende adoptie-instelling.

Bij pleegzorg:

  • Een bewijs van inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Een kopie van het pleegzorgcontract

Als uw werknemer een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt, heeft hij/zij ook recht op (betaald) ouderschapsverlof. Voor verdere info verwijzen we u naar het artikel On)betaald ouderschapsverlof – hoe is dat geregeld in de cao?

Let op! U ontvangt als werkgever geen uitkering voor adoptie- of pleegzorgverlof van een werknemer die gemoedsbezwaard is voor de Ziektewet. Neem in dat geval contact op met uw Relatiebeheerder PSA.

Adoptie- en pleegzorgverlof kan worden doorgegeven via Youforce. Dit kan via de tegel ‘3. Verlof aanvragen’, de bewijsstukken kunt u bijvoegen of mailen naar uwvpost@vgs.nl.

 

Lees ook in deze serie: