VGS

Let op! Onderstaand artikel is bijgewerkt met alle relevante regelgeving tot en met september 2017. Aanleiding zijn de gewijzigde bepalingen in wetgeving 2015 en cao PO 2016-2017 t.o.v. ouderschapsverlof.

Voorwaarden verlof

  • De werknemer mag vanaf zijn/haar eerste werkdag ouderschapsverlof opnemen. De eis van ten minste 12 maanden aaneengesloten in dienst voorafgaand aan het ouderschapsverlof is per 1 januari 2015 vervallen.
  • Na de bevalling van de echtgenote heeft de vader ook recht op 3 dagen (betaald) ouderschapsverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd in deze situatie.
  • Naast het zgn. vaderschapsverlof blijft het recht op 2 dagen kraamverlof bestaan. Uitbreiding hiervan naar 5 dagen is momenteel als wetsvoorstel in voorbereiding. Er bestaan hierover nog vele onzekerheden, maar mogelijk gaat dit in per 1 januari 2019.
  • Het kind, waarvoor verlof wordt aangevraagd, heeft nog niet de leeftijd van 8 jaar bereikt bij ingang verlof. Het verlof duurt maximaal tot de 8e verjaardag van het betreffende kind.
  • De werknemer moet tijdig het verzoek bij de werkgever indienen d.w.z. ten minste 8 weken voor de gewenste ingangsdatum, compleet met de gewenste verlofuren per week en de verspreiding daarvan. Als werkgever maakt u binnen 4 weken uw beslissing op het verzoek aan de werknemer bekend.
  • Het verlof hoeft niet meer in een aaneengesloten periode genoten. De wettelijke bepaling hieromtrent is vervallen per 1 januari 2015. Wel is het van belang dat er overeenstemming tussen werkgever en werknemer is over de wijze van opname.

Betaald ouderschapsverlof
Het recht op betaald ouderschapsverlof bedraagt 415 klokuur per kind, bij normbetrekking, oftewel een kwart van de jaartaak. Bij parttimers wordt dit naar evenredigheid toegepast. Je kunt dus stellen dat er aaneengesloten verlof kan worden genoten tijdens 10 schoolweken. Het kan ook in een vorm van 1 dag per week gedurende 40 schoolweken worden opgenomen. Uiteraard zijn er vele varianten van opnamespreiding  denkbaar. Tijdens het verlof wordt het salaris van de werknemer voor gem. 55% doorbetaald.
Belangrijk aandachtspunt bij de betaalde variant is de kans dat uw personeelslid onterecht genoten salaris moet terugbetalen als hij in aansluiting op het genoten ouderschapsverlof voor een lagere benoemingsomvang wil terugkomen.

  • Gedeeltelijke terugbetaling als hij binnen 6 maanden na afloop van het ouderschapsverlof een lagere benoemingsomvang aanvaardt. Het meerdere dan waarop hij binnen de nieuwe benoemingsomvang recht heeft, moet dan worden terugbetaald.
  • Volledige terugbetaling van het genoten verlofsalaris als hij binnen een jaar na afloop van het verlof ontslag neemt, mits hij niet aansluitend een benoeming aan een andere onderwijsinstelling aanvaardt.

Onbetaald ouderschapsverlof
Het recht op onbetaald ouderschapsverlof bedraagt 1040 klokuur per kind (NB. Dit geldt ook bij meerlingen: 1040 klokuur per kind. Dit geldt echter niet als er sprake is van de zorg voor een meerling, waarbij geen sprake is van ouder-zijn in de familierechtelijke zin dan wel met het oog op adoptie, zie art. 8.20 lid 2). Het is echter niet zo dat een personeelslid eerst 415 betaald en vervolgens 1040 onbetaald ouderschapsverlof kan genieten voor hetzelfde kind. Het maximale verlof per kind is 1040 klokuur, waarvan 415 klokuur betaald kan worden genoten.

Misschien bent u om rooster technische redenen niet zo blij als een personeelslid met een verzoek om ouderschapsverlof bij u aanklopt. Voor uw (on)mogelijkheden in een dergelijke situatie verwijs ik u graag naar het artikel dat hierover eerder is verschenen op onze site.

Via deze link komt u bij het formulier ‘deelname ouderschapsverlof’ terecht, wat u vervolgens via Youforce (tabblad ‘Verlof’) kunt indienen bij VGS.