VGS

De nieuwe regeling maakt onderscheid tussen prioriteitsscholen met het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ van de Onderwijsinspectie en alle overige scholen. Voor de prioriteitsscholen is 69,5 miljoen euro beschikbaar in 2023 en voor de overige scholen 594 miljoen euro, waarbij ruim 337,6 miljoen toegerekend wordt aan het primair onderwijs.

Het subsidiebedrag bestaat uit het leerlingaantal op 1 februari 2022 vermenigvuldigd met 1.000 euro. Dit bedrag uit de eerste aanvraagronde is bedoeld voor schooljaar 2023/24 én 2024/25 en kan besteed worden tot en met 31 juli 2025.

De eerste aanvraagronde loopt van 27 maart tot en met 14 april. Let op! De subsidie is niet aan te vragen voor scholen die reeds in 2022 de subsidie basisvaardigheden ontvingen.

NPO middelen versus subsidie basisvaardigheden

Het is goed om te beseffen dat de regeling Verbetering basisvaardigheden 2023 een subsidie betreft en dus niet is te vergelijken met lumpsumgeld als het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Zo geldt voor niet-bestede middelen een terugbetaalverplichting in tegenstelling tot het NPO.

Daarnaast brengt deze subsidie extra administratieve lasten met zich mee. Tussen 1 september en 14 oktober moeten scholen, met instemming van de (G)MR, een activiteitenplan indienen. Tevens dient uiterlijk 30 november een nulmeting plaats te vinden van de prestaties op het gebied van taal en rekenen, moet de school meewerken aan onderzoek dat verdere beleidsontwikkeling ondersteunt én ontvangen prioriteitsscholen ondersteuning van een basisteam vanuit het ministerie.

Uit ervaring van scholen, die in 2022 de subsidie basisvaardigheden kregen toegekend, weten we dat het opstellen van het activiteitenplan en de nulmeting tijdsintensief kunnen zijn. Dit zal wellicht ook gelden voor de verantwoording die achteraf dient plaats te vinden. Het is goed om u hier terdege bewust van te zijn. Anderzijds gaat het om een groot bedrag per school.

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan dat er momenteel beschikbaar is, dan worden de aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Toekenning subsidie

De meeste van ‘onze’ scholen vallen naar verwachting onder ‘overige scholen’. Overige scholen worden gerangschikt op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Aangezien scholen met een achterstandsscore voorrang krijgen, maakt dit de kans op toekenning van de subsidie kleiner.

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan dat er momenteel beschikbaar is, dan worden de aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het toegerekende budget voor het primair onderwijs is niet dusdanig groot dat alle scholen er gebruik van kunnen maken. Mocht u interesse hebben in deze subsidie vergeet dan niet om spoedig en tijdig een aanvraag in te dienen via dit formulier.

Invloed subsidie op de exploitatie

Als u een toekenning hebt ontvangen vanuit het ministerie, dan is het aan te raden dit met uw financieel adviseur af te stemmen. Deze kan er bij het doorrekenen van de prognose in de managementrapportages (en bij het opstellen van de meerjarenbegroting) dan ook rekening mee houden dat de subsidie wordt verwacht en u hier zo nodig op bevragen.

Meer weten over de subsidie? Kijk op de website van DUS-I of contact uw financieel adviseur. Zodra er meer informatie beschikbaar is over deze subsidieregeling zullen wij u daar uiteraard van op de hoogte stellen.