VGS

(OFFER VAN) DANKBAARHEID

Wilt u VGS ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een geschenk aanbieden? Wij laten graag anderen delen in onze dankbaarheid. Daarom hebben wij twee doelen geselecteerd. Uw gift aan stichting OGO en Makor HaTikvah wordt van harte gewaardeerd. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL05 RABO 0355 4200 90 t.n.v. Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs onder vermelding van ‘jubileumgift’.

Israël

‘Makor HaTivkah in Jeruzalem, de enige messiaanse school in het land van de Bijbel, wil een veilige plek zijn waar onze jeugd wordt gevormd om het licht van Jezus Christus te verspreiden in ons land en onder ons volk. Financiële steun uit het buitenland is onmisbaar om de school te runnen. De school groeit hard. De situatie dwingt ons om om te zien naar nieuwe huisvesting.’ Yoel Rossu, directeur
Lees meer

NB Steunfonds Israël – interkerkelijk orgaan bekend onder onze scholen – heeft aangeboden om voorlichting te geven op scholen die Mahor HaTikvah financieel willen steunen dit jubileumjaar. Interesse? Neem contact op met dhr. Gerard Middelkoop.

Roemenië en Oekraïne

Stichting OGO geeft onderwijsinhoudelijke – en soms materiële – steun aan christelijke scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa. In Roemenië willen we leerkrachten toerusten om kinderen te begeleiden in de bewogen overgang van thuis naar school. Ook willen we een boek samenstellen met gebeden om met jonge kinderen te bidden, zowel thuis als op school. In Oekraïne zetten we graag conferenties voort waar ervaring wordt uitgewisseld en methoden worden besproken.
Lees meer

 

VEROOTMOEDIGING

In een serie van elf meditaties willen we ons – het jubileumjaar door – verootmoedigen voor de Heere voor zijn goedertierenheid en trouw.

TIP: U kunt deze meditaties gebruiken om bijvoorbeeld een vergadering te openen. 

  1. Deuteronomium 6 vers 7: “En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat.” door ds. A.P. Baaijens, Aagtekerke
  2. 2 Timotheüs 3 vers 14 en 15: “Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is.” door ds. J. Joppe, Barneveld
  3. Psalm 78 vers 7: “(…) dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.” door ds. D.M. Vinogradsky, Zhitomir (Oekraïne)
  4. Volgt eind augustus/begin september.

 

ESSAY ‘ALS IK ZWAK BEN, DAN BEN IK MACHTIG’

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VGS schreef de heer F.A. (Frans) van Hartingsveldt een prachtig essay. Lees het hier online.
Een ingekorte versie van dit essay is in juni 2021 verschenen in de jubileumuitgave van ons ledenmagazine VGS Connect.