VGS

Om met dat indirecte te beginnen: het profiel is een handvat bij het vormgeven van het leidinggeven aan, het besturen van en het toezichthouden op hun school. Aan de contouren die het profiel op papier schetst, dient de school in de praktijk vorm te geven én te voldoen. Met het ‘besturen’ wordt daar in de praktijk van iedere dag vorm aan gegeven. En de toezichthouders zien er op toe dat de in en rond de school ‘de schets binnen de lijntjes van het profiel wordt ingekleurd’.

Voor dat alles is het eigenlijk vanzelfsprekend dat ook bestuurders en toezichthouders aan het profiel dienen te voldoen. Toch is dat in het profiel ook formeel benoemd en daarmee raakt het hen ook direct : ‘Ook van hen wordt, als leden van de gemeenschap, blijvende instemming met de identiteit van de school gevraagd’. Die ‘verplichting’ geldt dus niet alleen voor personeelsleden, die is er ook voor een bestuurder en een toezichthouder.

In het profiel wordt er voor deze categorie van betrokkenen ook nog een bijzondere opdracht aan toegevoegd. Namelijk dat die instemming met het profiel voor hen onder andere ‘goed werkgeverschap’ impliceert. Dat geldt voor bestuursleden en bestuurders richting het personeel en soms ook voor de toezichthouders richting de bestuurder.

Dat zij van harte instemmen met de Bijbel en de belijdenis zal bij het personeel op school merkbaar zijn aan de wijze waarop zij invulling geven aan van hun werkgeverschap. Zoals bijvoorbeeld Paulus daarover schrijft aan de Kolossenzen (4:1): Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. De kanttekeningen vermelden daarbij iets in de trant van ‘doe als werkgever niet alleen waartoe je wettelijk verplicht bent, maar doe ook ‘hetgeen de billijkheid en christelijke meedogendheid daarbij nog vereist’.’

Eerdere artikelen in deze serie:

  1. De opdracht van de school vanuit het identiteitsprofiel
  2. Het fundament van het identiteitsprofiel
  3. Het VGS-identiteitsprofiel en de tien geboden: de 1e tafel
  4. Het VGS-identiteitsprofiel en de tien geboden: de 2e tafel
  5. Geloofwaardige identificatiefiguren

Leden van de VGS kunnen (de handreiking bij) het identiteitsprofiel opvragen bij het secretariaat, secretariaat@vgs.nl.