VGS

Sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geldt de verplichting om in de statuten een regeling te treffen voor het uitzonderlijke geval dat alle bestuurszetels vacant zijn. Daarom adviseren wij om een bepaling met de volgende strekking in de statuten op te nemen:

‘In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. Duurt deze situatie naar verwachting langer dan drie maanden, dan roept deze de algemene vergadering bijeen voor een bestuursverkiezing.’

Vervolgens is het nog de vraag hoe dit te concretiseren. Hiertoe wordt de leden van de VGS het aanbod gedaan dat in dergelijke gevallen (waarin er geen enkel bestuurslid beschikbaar is) de VGS als zodanig optreedt. Wilt u van dit aanbod gebruikmaken, dan dient u een zodanig besluit te nemen, een verklaring zoals deze in tweevoud in te vullen en te ondertekenen, één exemplaar daarvan te archiveren en het andere exemplaar digitaal aan de VGS te versturen. Kortom:

  1. Zo nodig: Aanpassen van de statuten (laat die daarvoor ook op andere punten door de VGS checken)
  2. Neem een besluit omtrent het concreet invullen van de WBTR-verplichting. Doe dat conform het voorstel.
  3. Vul de verklaring in tweevoud in, archiveer één exemplaar en e-mail een ander exemplaar naar de VGS.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jan Macdaniel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 659 of mail naar j.macdaniel@vgs.nl.