VGS

Identiteitscommissie
Normaal gesproken dient een werkgever vanaf 1 juli voor een ontslag van een werknemer naar het UWV of de kantonrechter te gaan. Voor identiteitszaken is in de wet een uitzondering gemaakt en bestaat er ook een route naar de identiteitscommissie. Die uitzondering is er gekomen vanwege een amendement van SGP en CU, waardoor het bijzonder onderwijs een beroep kan doen om deze route en de kringenrechtspraak deels gehandhaafd kan blijven.

Wanneer kan een school een beroep op de identiteitscommissie doen?
Dat is in het geval dat de onderwijswerkgever een dienstverband van een werknemer wil opzeggen en, zoals de wet dat zegt, ‘de reden voor de opzegging is gelegen in handelen of nalaten van de werknemer dat onverenigbaar is met de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de desbetreffende school of instelling’. De werkgever kan hiervoor dan aan de identiteitscommissie om toestemming vragen. Als toestemming verleent wordt, is er sprake van een rechtsgeldig ontslag. Men hoeft dan niet meer naar de rechter of het UWV.

Aansluiting en reglement
De instellingsbesturen die zijn aangesloten bij de Commissie van Beroep van de VGS zijn automatisch aangesloten bij de Identiteitscommissie, tenzij ze aangeven niet aangesloten te willen zijn. Dit is omdat de Commissie van Beroep voorheen bevoegd was te oordelen over ontslagzaken, en de Identiteitscommissie daarvan een onderdeel ‘overneemt’, namelijk ontslag op grond van identiteit. Het reglement van de Identiteitscommissie en de samenstelling van de commissie vindt u hier.

Commissie van Beroep

Door de nieuwe WWZ, die op 1 juli van kracht is geworden, is de huidige Commissie van Beroep niet meer bevoegd om te oordelen over ontslagbesluiten, waartegen beroep is ingesteld door de werknemer. De wettelijke basis is daarvoor namelijk komen te vervallen. De Commissie van Beroep blijft echter wél bevoegd om te oordelen over andere besluiten, waartegen de werknemer beroep kan instellen, vanwege het feit dat de cao’s per 1 juli doorlopen. Denk hierbij aan schorsing, overplaatsing of onthouden promotie. Waar het precies om gaat, vindt u in de cao reformatorisch PO.