VGS

De nieuwe cao 2018-2019 is aan de leden voorgelegd. Hier leest u daar meer over. De cao is alleen digitaal beschikbaar vanwege korte looptijd (tot en met 1 maart 2019).

Omdat de landelijke cao Primair Onderwijs voor iedere basisschool geldt, hebben we als service voor onze leden een aangepaste gebruiksversie gemaakt. Hierin is de cao Reformatorisch Primair Onderwijs gekoppeld aan de landelijke cao Primair Onderwijs 2018-2019.

Inhoud

De belangrijkste thema’s bij de totstandkoming van de nieuwe cao zijn de volgende:

 • Beloning

  •  In 2018 zijn de lonen worden voor alle werknemers met 2,5 procent verhoogd. De loonsverhoging is ingegaan op 1 september 2018.
  • Voor de periode van 1 januari t/m 30 augustus 2018 is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 750,- voor alle werknemers naar rato van de benoemingsomvang.
  • Leerkrachten krijgen in oktober 2018 een extra eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe salaris.
  • Voor de leraren zijn nieuwe – hoger gewaardeerde – functiebeschrijvingen vastgesteld.
 • Functiebouwwerk

  • In de cao is vastgelegd dat alle leerkrachten per 1 september 2018 worden benoemd in de nieuwe leraarsfuncties. Daarmee vindt inpassing plaats in de hogere salarisschaal.
  • Via deze nieuwe inschaling wordt de € 270 miljoen uit het Regeerakkoord besteed. Dit bedrag is bedoeld om het verschil in beloning tussen leerkrachten in het primair onderwijs en leerkrachten in het voortgezet onderwijs te verkleinen.
  • De schalen LA, LB en LC zijn vervangen door de nieuwe schalen L10, L11 en L12. In deze schaalbedragen zijn veel structurele toelagen verdisconteerd. De verplichte functiemixpercentages zijn geschrapt. Afspraken rondom functiedifferentiatie worden op organisatieniveau gemaakt.
 • Werkverdeling

  • Het hoofdstuk taakbeleid is in de nieuwe cao drastisch aangepakt. Kern van het nieuwe taakbeleid wordt het werkverdelingsplan. Het team krijgt een vergaande vorm van medezeggenschap bij de totstandkoming van dit plan.
  • De jaartaak van 1659 blijft gehandhaafd. Er wordt een maximale lessentaak gehanteerd van 940 uur per jaar (parttimers naar rato). In onderling overleg mag een grotere lessentaak worden overeengekomen.
  • De 40-urige werkweek is geen factor meer in de werkverdeling, maar blijft wel als rekeneenheid gelden voor de bepaling van de benoemingsomvang. De uiterlijke invoeringsdatum voor het nieuwe werkverdelingsbeleid is 1 augustus 2019.
 • Tijdelijke arbeid en ketenbepaling

De gronden voor een tijdelijk dienstverband zijn aangepast. Vervangingsbetrekkingen in verband met ziekte zijn voor een periode van 3 jaar uitgezonderd van de wettelijke ketenregeling.

In deze factsheet vindt u meer uitgebreide informatie over de inhoudelijke wijzigingen van de cao.

Invoering en ondersteuning

De invoering van de nieuwe cao vraagt de nodige acties van u als werkgever. VGS wil u daar graag bij ondersteunen:

 • In deze handreiking vindt u meer informatie over de nieuwe benoemingsgrondslagen voor contracten voor bepaalde tijd en de toepassing van de ketenbepaling toe.
 • De gronden voor een tijdelijk dienstverband zijn aangepast. Vervangingsbetrekkingen in verband met ziekte zijn daarbij voor een periode van 3 jaar uitgezonderd van de wettelijke ketenregeling. In verband met deze wijzigingen is ons model vervangingsbeleid geactualiseerd.
 • De nieuwe werkwijze rondom taakbeleid vraagt verdere uitwerking. Om het Werkverdelingsplan in te voeren, houdt u rekening met verschillende te stellen kaders. VGS heeft voor haar leden en klanten een Procesaanpak beschreven.  Dit document is op te vragen bij Arno van Buuren, HRM adviseur, via a.vanbuuren@vgs.nl. Gebruik bij uw aanvraag in de onderwerpregel van uw mail de volgende omschrijving: aanvraag procesaanpak werkverdelingsplan.
 • Uw functieboek zal vanwege de nieuwe leerkrachtbeschrijvingen gewijzigd moeten worden. De nieuwe beschrijvingen bevatten keuze-elementen. Hierdoor kan binnen dezelfde leerkrachtfuncties differentiatie in functie-inhoud plaatsvinden.Voorbeelden van de nieuwe leerkrachtbeschrijvingen kunt u hier downloaden:

Voor verdere ondersteuning bij het actualiseren van het functieboek kunt u contact opnemen met onze HRM adviseurs. Ook kunt u voor korte vragen over de cao gebruik maken van onze helpdeskservice.