VGS

Middels een toelichting in het jaarverslag zal nader gespecificeerd moeten worden hoe de NPO-gelden in het afgelopen jaar zijn ingezet. Graag verwijzen wij u voor de precieze kaders naar het format bestuursverslag 2021, wat recent op onze website is gepubliceerd.

In het afgelopen jaar was het mogelijk facturen die betrekking hadden op het NPO in de financiële administratie te koppelen aan het project ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Ook voor de salarisadministratie zijn een tweetal codes beschikbaar gesteld om zodoende specifieke aanstellingen met betrekking tot het NPO eenvoudig te kunnen filteren uit het totale personeelsbestand.

Verantwoordingsmodel

Op basis van deze gegevens is voor u als school een verantwoordingsmodel ontwikkeld. Dit model biedt de mogelijkheid om de output van de financiële administratie en de salarisadministratie te koppelen aan de zes interventies (plus deelinterventies) uit de menukaart, die door het ministerie beschikbaar is gesteld. Ook is met het model inzichtelijk te krijgen binnen welke functiecategorieën inzet en loonkosten zijn gerealiseerd en welke materiële kosten er per grootboekcategorie zijn geboekt in het kader van het NPO. Daarnaast is het mogelijk om additionele personele en materiële kosten toe te voegen, die niet als zodanig in de administratie zijn vastgelegd.

Opvragen

Om schoolbesturen te ondersteunen bij de verantwoording is het voor klanten mogelijk om het verantwoordingsmodel op te vragen bij VGS. Wij lezen voor u de output van onze administratie in en u zorgt voor de koppeling met de interventies. Kanttekening hierbij is wel dat het model alleen toegevoegde waarde heeft indien gedurende het jaar een juiste verwerking van de facturen en personele lasten in het kader van het NPO heeft plaatsgevonden in beide administraties. Interesse in het verantwoordingsmodel? Neem dan contact op met ondergetekende en we helpen u graag.

 

Ga naar www.vgs.nl/npo voor meer informatie over het NPO.