VGS

Loonstijging

  • Per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 4,75% voor alle werknemers.
  • Eenmalige uitkering van 500 euro naar rato van de wtf voor werknemers die op 1 juli 2022 in dienst zijn.
  • De intentie is om deze wijzigingen in de salarisverwerking van augustus door te voeren, maar dat is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen.

Ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. De nieuwe regeling in de cao PO wordt als volgt:

  • Het recht op 415 uur betaald ouderschapsverlof en 625 uur onbetaald ouderschapsverlof blijft hetzelfde.
  • Per 2 augustus 2022 krijgt de werknemer 75% salaris doorbetaald over maximaal 415 uur betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste levensjaar van het kind.
  • De terugbetalingsregeling (artikel 8.19 lid 3 en 4 van de cao PO) vervalt per 2 augustus 2022 voor het opgenomen betaalde ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind.
  • Het deel van de 415 uur betaald ouderschapsverlof dat niet wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden. Hiervoor geldt een doorbetaling van 55% (gelijk aan huidig percentage).

Over de concrete uitwerking van de nieuwe regeling voor ouderschapsverlof hopen wij u later verder te informeren.

Professionalisering

In het onderwijsakkoord is door minister Wiersma 65 miljoen euro beschikbaar gesteld voor professionalisering van leraren. Het bedrag per school wordt gebaseerd op het leerlingaantal. Op teamniveau moet de besteding van dit budget worden afgesproken.

Bekijk onze (bijgewerkte) infographic voor de wijzigingen van de cao PO per 1 januari 2022.