VGS
"(...) dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren"
Psalm 78 vers 7

Tijdens het jubileumjaar van het honderdjarig bestaan van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs in Nederland is het een eer om aan te sluiten bij de dankgebeden, die we verheffen tot de troon der genade van de Heere die ons liefheeft. En er is iets om God voor te danken, zowel voor u als voor ons, die in Oekraïne wonen.

Hoe belangrijk is het christelijk onderwijs, dat geroepen is om de jongere generatie Bijbelse waarden bij te brengen! En hoe onschatbaar is het Bijbelse onderrichtin Psalm 78! ‘… Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Opdat het navolgende geslacht [die] weten zou, de kinderen, [die] geboren zouden worden; [en] zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen; En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.’ (Psalm 78: 3, 4, 6, 7) Gode zij dank dat we deze pareltjes van waarheden in vrijheid kunnen verkondigen, zowel in uw als in ons land. Maar het is niet altijd zo geweest…

Toen we voor het eerst in Nederland waren na de ineenstorting van het communistisch-atheïstische regime in de USSR en een bezoek brachten aan een Reformatorische basisschool, konden we onze ogen niet geloven! Is dit geen droom? Psalmen zingen, de Bijbel lezen, bidden! Dit alles was werkelijkheid in uw land en voor ons een onbereikbare droom! Maar de Almachtige God betoonde in Zijn liefde een waarlijk wonder, en na een paar jaar werd het ook bij ons werkelijkheid en werd Radiance, een christelijke school gesticht in de stad Zhitomir in Oekraïne.

En vandaag laten we niet af om God te danken en te prijzen voor het feit dat we door Zijn genade nu al 25 jaar onze kinderen kunnen onderwijzen en opvoeden op grond van christelijke waarden.

Radiance staat in onze stad bekend als Nederlands! En dit is niet verwonderlijk! Iedereen weet dat we dankzij hulp en zorg van de Nederlandse gelovigen zo’n prachtig, modern schoolcomplex van vier gebouwen hebben met een totale oppervlakte van meer dan 3500 m2. 350 leerlingen krijgen les op de lagere en middelbare school. Vanaf de eerste dag van de school tot de dag van vandaag ondersteunt Driestar Hogeschool ons. Van hen ontvangen niet alleen professionele en methodologische steun, maar hebben we een nauwe geestelijke band. Door de samenwerking van vele jaren met stichting OGO en VGS is het mogelijk dat het personeel van onze school hun ervaringen in het geven van christelijk onderwijs kunnen delen in onze stad en in ons land. Vanuit onze organisatie worden conferenties, seminars over christelijke ethiek, inclusief- en afstandsonderwijs gehouden. Onze leerkrachten zijn sprekers op Oekraïense evenementen over christelijk onderwijs.

Dit alles kan worden gedaan door Gods voorzienigheid en Zijn genade. Dit is een manifestatie van de kracht en macht van Degene op wie we hebben gehoopt en op wie we onze hoop in de toekomst vestigen. Zijn het geen wonderen en is het niet Gods gunst als de tweede generatie kinderen van christelijke gezinnen op onze school studeert? Een nog groter wonder is het dat de schoolverlaters van Radiance nu leerkrachten zijn op deze school! Onderwijs op de christelijke school ‘Radiance’ is niet alleen beschikbaar voor kinderen met een kerkelijke achtergrond. Veel niet-kerkelijke ouders willen hun kinderen op onze school plaatsen, wetende en ziende het voorrecht die ze zullen ontvangen in onderwijs en opvoeding. Zo is de school een akker van evangelisatie geworden voor zowel kinderen als ouders. Glorie aan Hem!

Christelijk onderwijs en christelijke scholen zijn van groot belang voor het behoud en de verspreiding van het christendom, maar niet van het grootste belang. Waarom? De geschiedenis vertelt ons erover en de Bijbel spreekt erover. De tekst, die aan het begin van Psalm 78 wordt aangehaald, spoort ons, ouders, allereerst aan om zorg te dragen voor de opvoeding van onze kinderen. Wat wij hebben gehoord of geleerd, hoe we deze hebben doorgegeven aan de onzen en aan de ander. Zeker zo: van generatie op generatie!

Mozes gaf de geboden en bepalingen door aan het volk en zei: “Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.”(Deut. 6: 4-7).

Laten we niet vergeten dat de ‘vorst van deze wereld’ waarin we leven de duivel is. Hij is de christelijke scholen niet welgevallig. De oprichting van christelijke scholen in Nederland was geen gemakkelijke taak, om maar niet te spreken van atheïstische of islamitische landen. Hoe is het mogelijk dat in het meest democratische land ter wereld, de Verenigde Staten van Amerika, in de jaren zestig van de vorige eeuw onder de democratische president Kennedy op openbare scholen werd verboden om uit de bijbel te lezen en te bidden. Dit is de werkelijkheid die spreekt. Dit is geschiedenis die erover spreekt. En het resultaat?

Het is dus maar drie generaties geleden dat de Verenigde Staten een atheïstische staat werd. De situatie is niet beter in Europa. Daarom besteedt de Heilige Schrift serieuze aandacht aan de opvoeding van kinderen juist in gezinnen. Christelijke scholen moeten op hun beurt ouders er voortdurend aan herinneren dat zij verantwoordelijk zijn tegenover God voor de opvoeding van hun kinderen. Het gezin moet een betrouwbaar bolwerk voor de kinderen zijn, de school is alleen ondersteunend aan hen.

Moeten we niet gealarmeerd zijn door het feit dat de duivel de laatste tijd de gezinsinstelling met bijzondere woede heeft aangevallen, in de wens haar Bijbelse fundamenten te vernietigen?

Helaas is het triest dat de traditionele christelijke staten zowel in het westen als in het oosten de eersten zijn die in deze richting afglijden. Op staatsniveau worden de verboden huwelijken van hetzelfde geslacht gelegaliseerd! En wat kan er dan in de toekomst worden verwacht? Daarom herhaal ik: het gezin en alleen het gezin in de eerste plaats zou een ‘bastion’ moeten zijn van het behoud van de Bijbelse grondslagen, geboden en instellingen, om ze van generatie op generatie door te geven.

Het persoonlijke voorbeeld van een godvruchtig leven van gelovige ouders heeft dit doel altijd toegewijd en getrouw gediend. Dit wordt bewezen door de voorbeelden van het leven van Bijbelse karakters. We herinneren ons Jozef of Daniël, Hannanja, Misael en Azarja. Jongeren die in een vijandige omgeving verbleven, bleven trouw aan het verbond die hun in hun gezin werd doorgegeven.

Speciale aandacht verdient het voorbeeld van het geslacht van de Rechabieten in de tijd van het koninkrijk van Jojakim, koning van Juda. Rehab, de vader van het gezin, drie generaties eerder, gaf zijn zoon Jonadab een gebod om zijn hele leven geen wijn te drinken en dit gebod in al zijn generaties te onderhouden. Jaren later gebood de Heere Jeremia: ” Ga henen tot der Rechabieten huis, en spreek met hen.” Toen de profeet Jeremia ervan overtuigd raakte hoe heilig de afstammelingen het gebod van hun vaderen in acht namen en met welke eerbied ze dit gebod behandelden, sprak hij het volgende gebod van God uit: ‘Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Omdat gijlieden het gebod van uw vader Jonadab zijt gehoorzaam geweest, en hebt al zijn geboden bewaard, en gedaan naar alles, wat hij ulieden geboden heeft; Daarom alzo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israels: Er zal Jonadab, den zoon van Rechab, niet worden afgesneden een man, die voor Mijn aangezicht sta, al de dagen.’ (Jer. 35: 18-19)

Zoals je kunt zien, heeft de Heere altijd het vrome en heilige leven in generaties gezegend en zal het zegenen en herinnert Hij ons aan de verantwoordelijkheid voor onze nakomelingen.

Dus, lieve ouders, laten wij in onze families de oproep van God zelf navolgen: Hem lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel en alle krachten. Laat uw persoonlijke voorbeeld van liefde tot God uw kinderen en dierbaren opbouwen. Laten we hen overal en in alles de gouden waarheid bijbrengen: ‘dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren’ (Ps. 78: 7).

Door: Ds. D.M. Vinogradsky, Zhitomir (Oekraïne)
"En hun kinderen spraken half Asdodisch, en zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijken volks."
Nehemia 13 vers 24

Meer informatie over het jubileum vindt u op vgs.nl/100jaar.