VGS

Waar we ons zorgen over maken, is de toegenomen belangstelling voor de inhoud van de leermiddelen. Volgens artikel 23 van de Grondwet moet de overheid de vrijheid van scholen betreffende ‘de keuze der leermiddelen’ eerbiedigen. Wij zien echter steeds vaker, ook in dit regeerakkoord, dat de inspectie een taak moet krijgen om lesmateriaal te beoordelen.

VGS en VBSO zijn het met de regeringspartijen eens dat lesmateriaal niet antidemocratisch of anti-rechtsstatelijk mag zijn en dat scholen daar transparant over moeten kunnen zijn, maar we benadrukken dat de keuze voor leermiddelen ten principale een zaak van de school en niet van de overheid is.

Aan het slot van de onderwijsparagraaf volgt een gedeelte over sociale veiligheid. Sociale veiligheid is voor álle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of geaardheid, cruciaal. Alleen in een veilig klimaat, vanuit naastenliefde, kunnen kinderen opbloeien en tot leren komen.

Het valt ons echter op dat in deze paragraaf stellige maatregelen worden aangekondigd, alsof er grote problemen zijn. Ook scholen die onderwijs geven dat in strijd is met de democratische rechtsstaat, zouden hard moeten worden aangepakt. Onze oproep aan het nieuwe kabinet is om het beleid niet op basis van incidenten te maken. Er zijn namelijk genoeg instrumenten beschikbaar om in te grijpen, vindt ook de Onderwijsraad.

Wij roepen de regering op om het onderwijs te stimuleren om vanuit een Bijbelse visie werk te maken van identiteits- en persoonlijkheidsvorming van leerlingen, omdat leerlingen daardoor voorbereid worden op participatie in onze samenleving. Verder juichen wij het toe als het nieuwe kabinet álle scholen – bijzonder én openbaar – aanmoedigt om werk te maken van zijn identiteit en van een heldere, breed gedragen pedagogische visie. ‘Die kleur op de wangen helpt ouders bij hun schoolkeuze, en helpt scholen te werken vanuit een consistent beleid.’

Het nieuwe kabinet heeft een zware verantwoordelijkheid, zeker in deze onstuimige tijd. ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ heet het nieuwe regeerakkoord. VGS en VBSO hadden graag gezien dat ze daarbij het opzien naar Boven als uitgangspunt hadden genomen. Daarmee willen wij benadrukken dat het besturen van ons land niet kan zonder wijsheid van Boven. We wensen daarom de regeringspartijen en alle potentiële bewindslieden toe dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van de Heere en dat als ze om wijsheid verlegen zitten, die bij Hem mogen zoeken en vinden (Jak. 1:5).

Dat het kabinet artikel 23 van de Grondwet niet aanpast, is iets om dankbaar voor te zijn. Tegelijkertijd geeft de tijdgeest ons geen enkele aanleiding om rustig achterover te leunen. De secularisatie schrijdt onverminderd voort. VGS en VBSO roepen hun achterban (scholen, kerken én ouders) daarom met klem op om in afwachting van en hopend op Gods onmisbare zegen de handen ineenslaan en werken aan toekomstbestendig, vitaal reformatorisch onderwijs.

Wij verwijzen voor de bredere duiding van het regeerakkoord graag met instemming naar de reacties van de RMU en ROV die toespitsen op de belangen van respectievelijk leraren en ouders.