VGS
  • Op D.V. 30 mei is een bijeenkomst georganiseerd door het ministerie waarin met name aan schoolleiders wordt gevraagd hoe ze aankijken tegen de sturing in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel is de recente Kamerbrief waarin de minister een aantal scenario’s uiteenzet. Dit is voor het onderwijsveld een aangelegen thema wat veel consequenties heeft voor het onderwijsbestel. Voor het belang van dit thema en onze taxatie daarvan zie hier ons vorige nieuwsbericht. Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van het ministerie.
  • Op D.V. 29 mei van 15:30-16:30 uur (online) en D.V. 5 juni van 16:00-19:00 uur (fysiek in Den Haag) vinden gesprekken plaats over de inrichting van de ondersteuning aan scholen ten behoeve van het werken aan de onderwijskwaliteit. Denk daarbij aan het inroepen van externe hulp vanuit onderwijsadviesdiensten of vanuit het ministerie of de sectorraden. Hoe maakt u daar gebruik van? En hoe weet u welke ondersteuning u nodig heeft? Wat kan hierin beter? Deze en andere vragen worden besproken in de bijeenkomsten. Voor meer informatie en aanmelden, zie dit bericht op de website van OCW.
  • Op D.V. woensdag 5 juni van 15:30 tot 19:00 uur staat een bijeenkomst gepland waarin u kunt meepraten over onder andere de herijking sturing funderend onderwijs, het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid en de ondersteuningsstructuur die school- en onderwijsteams nodig hebben om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Voor meer informatie en aanmelden, zie de aankondiging op de website van het ministerie.
  • Onlangs hebben Sardes en SEO Economisch Onderzoek een vragenlijst naar ruim 2000 scholen verstuurd om mee te denken over kennis gedreven werken in het onderwijs. Het ministerie van OCW is opdrachtgever en wil op die manier bij scholen uitvragen hoe men aankijkt tegen evidence-informed werken. De aandacht vanuit het ministerie voor kennisgedreven werken en daarmee de onderwijsinhoud en methodiek neemt toe. Daar hebben we in een eerder nieuwsbericht al over geschreven. Voor meer informatie zie de website van het ministerie.

Tijdens deze bijeenkomsten en inventarisaties worden belangrijke thema’s besproken en relevantie informatie opgehaald die het christelijk-reformatorisch onderwijs direct of indirect raken. Daarom willen we deze bijeenkomsten van harte aanbevelen om de kans aan te grijpen om het christelijk-reformatorisch perspectief op goed onderwijs in Den Haag in te brengen. De VGS denkt graag mee in de voorbereiding. Neem in dat geval contact op met ondergetekende.