VGS

Die wet moet besturen ruimte en vertrouwen geven voor een bij hun scholen passend personeelsbeleid, menen de profielorganisaties VOS/ABB, VBS, VBSO en VGS. Daarom moet het voorstel zich beperken tot kaderstellende bepalingen.

In hun gezamenlijke inbreng aan de internetconsultatie van genoemd wetsvoorstel stellen de profielorganisaties dat het voorstel echter vooral meer verplichtingen oplevert en geen voordelen voor het onderwijs. Daarnaast zien ze niet hoe dit voorstel helpt om problemen zoals het lerarentekort op te lossen.

Afstemming

In het voorstel staat dat het bevoegd gezag ten minste eenmaal in de vier jaar een strategisch personeelsbeleid vaststelt dat in elk geval omvat:

  • de afstemming met externe ontwikkelingen die het bevoegd gezag raken;
  • de afstemming met de onderwijskundige visie, ambitie en doelen van het bevoegd gezag;
  • de duurzame inzetbaarheid van het personeel, en
  • de professionele ontwikkeling van het personeel.

Wat de profielorganisaties betreft, kan worden volstaan met de eerste twee elementen (‘afstemmingen’), zonder dat die bepaling(en) aan kracht hoeven in te boeten.

Wurggreep

De belangrijkste maatregelen uit het conceptwetsvoorstel zijn:

  1. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen maximaal twaalf maanden gelden.
  2. Als het dienstverband daarna wordt voortgezet, geldt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract).
  3. Ten minste 80% van het personeel moet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben.
  4. Elke nieuwe werknemer moet een arbeidsovereenkomst van tenminste 0,8 fte aangeboden worden.
  5. Per kalenderjaar mag maximaal 5% van de ontvangen lumpsum middelen gebruikt worden voor de inzet van personeel dat is tewerkgesteld zonder benoeming.

Hoewel deze maatregelen voor de meeste schoolbesturen werkbaar zijn, zien de profielorganisaties hierin geen verbetering van bestaande regelgeving. ‘Het zorgt juist voor een wurggreep, waardoor handelen naar behoefte om de personeelsproblemen aan te pakken ondoenlijk(er) wordt.’

De huidige kaders bieden wat VOS/ABB, VBS, VBSO en VGS betreffen al ‘een prima basis voor werkgevers en werknemers voor wat betreft het aangaan van de arbeidsrelatie.’ De huidige cijfers qua aandeel vast/tijdelijk laten ook zien dat hier geen probleem zit in de onderwijssectoren PO en VO.