VGS

Update:

Lees alle informatie op onze vernieuwde pagina cao PO.

Beloning en loongebouw

  • Loonstijging: Alle werknemers binnen het primair onderwijs delen in een generieke loonstijging van 4,5% per 1 januari 2020.
  • Nieuwe salarisschalen directie: Naast deze generieke loonstijging is ook het loongebouw inhoudelijk gewijzigd. Er zijn nieuwe salarisschalen voor directeuren gemaakt, de D-numerieke schalen. De toelagen (waaronder de directeurstoelage) zijn in de tredebedragen van de nieuwe schalen opgenomen. Per 1 augustus 2020 vervallen de oude D-schalen. Bij de inschaling in de nieuwe D-schalen wordt de beloning vastgesteld op het niveau van het naasthogere bedrag van de nieuwe schaal. Wanneer de nieuwe inschaling leidt tot een lager salaris of een lager uitzicht, behoudt de werknemer zijn oude salaris (inclusief toelagen), het uitzicht op hogere periodieken en de toekomstige indexatie conform zijn oude inschaling. Werkgever en werknemer dienen afspraken hierover voor 1 augustus 2020 vast te leggen in een addendum bij de arbeidsovereenkomst. De nieuwe voorbeeldbeschrijvingen van directiefuncties zijn helpend bij het bepalen van de juiste inschaling van directeuren.

Functies van directie- en onderwijsondersteunend personeel

  • Actualiseren functiegebouw voor directie en OOP: Het is de bedoeling dat schoolbesturen hun functiegebouw voor 1 augustus 2020 actualiseren, in ieder geval ten aanzien van de personeelscategorieën directie en onderwijsondersteunend personeel. In het kader van de nieuwe cao PO zijn daarom nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijvingen ontwikkeld. Gebruik van deze nieuwe beschrijvingen is niet verplicht. Als er bijvoorbeeld recent maatwerkfuncties zijn gemaakt voor directie- of ondersteunend personeel, dan kunnen deze dus gebruikt blijven worden (in dat geval steekt een DB’er over naar D11, een DC’er naar D12 een DD’er naar D13 etc.). Besluiten in dit proces worden genomen met instemming van de PGMR. Jaarlijks stellen de werkgever en de PGMR het functiegebouw op bestuursniveau vast. Alle functies worden beschreven en gewaardeerd met FUWA PO.
  • Nieuwe voorbeeldbeschrijvingen directie Binnen de categorie directie zijn de nieuwe voorbeeldreeksen als volgt ingedeeld: schooldirecteuren (locatiedirecteuren), directeuren van éénpitters en bovenschool directeuren. Voor de functie van bestuurder en directeur-bestuurder is geen voorbeeldmateriaal ontwikkeld.
  • Nieuwe voorbeeldbeschrijvingen OOP Ook voor onderwijsondersteunend personeel zijn nieuwe functiereeksen opgesteld. Dan gaat het onder andere om (reeksen van) functiebeschrijvingen van onderwijsassistentfuncties, administratief/secretariële functies en staffuncties.
  • Maatwerk bij functiebeschrijvingen: Eigen functievorming blijft mogelijk. Deze maatwerkbeschrijvingen moeten in dat geval worden gewaardeerd door een SPO-gecertificeerde Fuwa-deskundige.

Actie voor werkgever: Actualiseer het functieboek voor 1 augustus 2020, specifiek de functiebeschrijvingen voor directie en OOP. De nieuwe voorbeeldbeschrijvingen zijn helpend bij het bepalen van de juiste inschaling van directeuren en OOP’ers. Indien bij directeuren de nieuwe inschaling leidt tot een lager salaris of een lager uitzicht, dienen partijen de afspraken ter compensatie van dit negatieve salariseffect vast te leggen in een addendum bij de arbeidsovereenkomst.

Meer ruimte voor eigen keuzes in werkgeverschap

Schoolbesturen krijgen meer ruimte als het gaat voor eigen invulling van werkgeverschap, in ieder geval ten aanzien van de volgende punten:

  • Eigen beloningsbeleid: Schoolbesturen krijgen onder meer de vrijheid om het aanvangsbedrag te bepalen bij in indiensttreding – uiteraard binnen de geldende salarisschaal. Het expliciet aan de orde stellen van de het thema ‘arbeidsvoorwaarden’ tijdens de sollicitatieprocedure is daarom noodzakelijk.
  • Vergoedingsregelingen: Waar de cao eerder uitgebreide vergoedingsregelingen kende inzake verhuiskosten, pensionkosten en zakelijke reis- en verblijfkosten, biedt de cao de werkgever nu de vrijheid een eigen regeling vast te stellen.

Actie voor werkgever: Geef het gesprek over arbeidsvoorwaarden een plaats in de sollicitatieprocedure. Regelingen rondom kostenvergoedingen moeten voor 1 augustus 2020 zijn vastgesteld. Let op: de PGMR heeft ten aanzien van deze onderwerpen instemmingsrecht, dus het is van belang hen hier tijdig bij te betrekken.

Professionalisering

  • Individueel professionaliseringsbudget: De cao stimuleert de professionele ontwikkeling van iedere werknemer. Iedere werknemer krijgt daarom een individueel professionaliseringsbudget van € 500,- per jaar. (En dus niet langer een soort ‘oormerking’ van middelen, maar een individueel budget voor iedere werknemer.)
  • Gesprekkencyclus: Daarnaast biedt het herschreven hoofdstuk 9 werkgevers meer ruimte hun gesprekkencyclus naar eigen inzicht in te richten, waarbij het onderscheid in kwalificatieniveaus (basis, start- en vakbekwaam) is komen te vervallen.

Van werk-naar-werkbeleid

Het nieuwe hoofdstuk 10 ‘Van Werk naar Werk beleid en transitievergoeding’ zal met terugwerkende kracht per 1 februari 2020 in werking treden. Hierdoor wijzigt opnieuw het stelsel van regels voor bedrijfseconomisch ontslag. De keuze van schoolbesturen tussen het ontslagbeleid of het werkgelegenheidsbeleid komt te vervallen. Al reeds in het kader van dit beleid in gang gezette ontslagen zullen nog met inachtneming van deze regels plaatsvinden.

Bij het voorzien van formatieve problemen zullen werkgevers voortaan een van-werk-naar-werkregeling moeten afspreken. Met inwerkingtreding van de nieuwe cao rust op iedere werkgever de verplichting om instroom in een uitkering zoveel mogelijk te voorkomen door tijdig afspraken te maken over het begeleiden van boventallige werknemers naar een andere baan, bij voorkeur binnen de sector (van-werk-naar-werkregeling).

Daarom zullen werkgevers, wanneer zij formatieve problemen voorzien, altijd in overleg moeten treden met de vakbonden. De vakbonden zullen onderling afstemmen wie namens hen overleg voert. Op partijen rust vervolgens de inspanningsverplichting afspraken te maken over onder andere de invulling van de werk-naarwerk-begeleiding of een eventuele vrijwillige vertrekregeling. De werk-naar-werkbegeleiding is maatwerk, maar dient zo kort mogelijk te zijn met een maximum van twee jaar. Door de intrede van de werk-naar-werkbegeleiding zal het recht op transitievergoeding van de werknemer bij bedrijfseconomisch ontslag komen te vervallen. De begeleiding is aan te merken als een vervangende voorziening.

Tot slot

De PO-raad meldt op hun website dat ze zich realiseren dat in de huidige crisissituatie bepaalde deadlines lastig te realiseren zijn voor schoolbesturen. Vooralsnog blijven de deadlines in de cao gehandhaafd. Het cao-team van de PO-Raad treedt hierover echter op korte termijn in overleg met de vakbonden.