VGS

Een eigen cao

VGS heeft namens de aangesloten scholen met de werknemersorganisatie RMU een eigen cao afgesloten voor het reformatorisch PO. Deze cao RPO omvat:

 • Een artikel waarin van het personeel gevraagd wordt in te stemmen met de grondslag van de onderwijsinstelling, een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor richtinggebonden benoemings- en personeelsbeleid.
 • Enkele artikelen die de cao PO op onderdelen wijzigen. We hebben een gebruiksversie voor u gemaakt waarin de cao RPO en cao PO zijn samengevoegd.

Download: Gebruikersversie CAO PO en RPO 2022-2023
Download: CAO RPO 2019-2020

De collectieve arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs (cao PO), waar de cao RPO op is geënt, is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemers in het PO over arbeidsvoorwaarden die voor elke basisschool geldt. De tekst van de CAO PO is te raadplegen via de site van de PO Raad.

Wijzigingen CAO PO 2019-2020

In deze factsheet cao PO 2019-2020 vindt u de wijzigingen in de cao PO met de totstandkoming van de cao PO 2019-2020. De acties die worden gevraagd van u als werkgever zijn per hoofdthema weergegeven. Onze HRM-adviseurs en arbeidsrechtjuristen willen u daar graag bij ondersteunen.

Toepassing

(De invoering van) de huidige cao vraagt de nodige acties van u als werkgever. VGS wil u daar graag bij ondersteunen:

Via de site van de PO-Raad zijn nog meer voorbeeld OOP-functies beschikbaar. Met name de inschaling van directeuren zal de nodige vragen oproepen, niet in het minst omdat de huidige salarisschalen in feite een verslechtering van de arbeidsvoorwaardelijke positie van directeuren inhoudt. In samenwerking met Paul Janssen van Leeuwendaal en een speciaal hiertoe vanuit het bestuurdersnetwerk PO ingerichte werkgroep ‘directiebeloning’ is er gewerkt aan een handreiking directie-inschaling.
Indien herinschaling leidt tot een verslechtering van de inkomenspositie van de directeur (daarbij ook lettend op werknemers salarisperspectief voor de toekomst), dan is de werkgever gehouden deze inkomensteruggang voor zittende directeuren te repareren. De in dit verband te maken afspraken worden vastgelegd in een addendum.

 • Achtergronden en handvatten voor het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken zijn te vinden in de handreiking arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Ons advies is om ter vervanging van de in de cao regeling omtrent vergoeding van verhuiskosten en zakelijke reis- en verblijfkosten deze conceptregeling kostenvergoedingen (versie 2021-6) in afstemming met de P(G)MR vast te stellen. Deze regeling kan tezamen met de vergoedingsregelingen die onderdeel uitmaken van de WKR één regeling voor kostenvergoedingen vormen.
 • De standaardregeling in de cao omtrent de rechtsbescherming van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag is komen te vervallen. Naar aanleiding daarvan zijn de VGS en de RMU, na raadpleging van onze leden, een Van Werk naar Werk Beleid overeengekomen die vanaf 1 september 2021 de ‘spelregels’ bevat voor werkgevers bij kleine afvloeiingsrondes. Een globaal overzicht van dit beleid treft u in deze oplegger.

Voor allerhande ondersteuning op dit gebied, kunt u contact opnemen met onze HRM adviseurs en arbeidsrechtjuristen. Bijvoorbeeld bij:

 • advies omtrent de gevolgen van de gewijzigde regels rondom bedrijfseconomisch ontslag,
 • het actualiseren van het functieboek
 • of het opstellen van schoolspecifiek beloningsbeleid

Helpdesk

Voor korte vragen over de cao kunt u gebruik maken van onze helpdeskservice. Onze HRM-adviseurs en arbeidsrechtjuristen denken mee over antwoorden op de meest praktische vragen, zoals:

 • Wat zijn de regels voor pauzes van leerkrachten?
 • Hoe zit het met de uren voor verhuizing wanneer iemand parttime werkt?
 • Hoe gaat u om met verlof voor de bruiloft van een goede vriend die trouwt?
 • Welk type contract geef ik een vervanger?
 • Hoe stel ik een bestuursformatieplan op?

Heeft u een praktische vraag over de uitvoering van de cao PO? Bel uw persoonlijke HRM-adviseur bij de VGS of neem contact op met onze Helpdesk, 0180–442675. De eerste 15 minuten zijn gratis!