VGS
‘Het moet bestuurders niet gaan om de knaken, maar om de kinderen.’

Moreel kompas

VGS en VBSO benadrukken in onze inbreng dat die wel gaat óver de bestuurder, maar dat het op school niet draait óm de bestuurder. Wij zien de school als gemeenschap, als een keten waarin meerdere schakels een cruciale functie vervullen. De bestuurder is daarin onmisbaar, maar belangrijker nog is de man/vrouw voor de klas: zij moeten bloeien en groeien, dankzij de bestuurder.

Daarnaast wijzen we er op dat besturen nooit vrijblijvend is, maar grote verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Om zijn werk goed te kunnen doen, heeft een bestuurder visie nodig en een moreel kompas. Welke principes hij zoal moet hanteren? Denk aan integriteit, dienstbaarheid en gehoorzaamheid. Maar ook aan nederigheid, transparantie en soberheid.

We hebben, kortom, bestuurders nodig met hart voor onderwijs: ‘Het moet hen niet gaan om de knaken, maar om de kinderen.’

Meerwaarde

Richting de Onderwijsraad onderstrepen we de meerwaarde van vrijwillige, onbezoldigde en door de leden gekozen bestuurders van kleinere onderwijsverenigingen. ‘Zij zijn doorgaans nauw verbonden met hun achterban. Koester dat model.’

De politiek roepen we op om niet op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. ‘Geef hem vertrouwen en biedt hem ruimte. Waar verbetering mogelijk is, is professionalisering de sleutel, niet extra wet- en regelgeving of controle.’

Bestuurders moeten ook aan de bak: ‘Wees transparant. Daarbij hoort heldere communicatie en het afleggen van verantwoording. En: blijf steeds werken aan je persoonlijke ontwikkeling.’

Drieluik

Eerder bracht de raad adviezen uit over ‘de leraar’ en over ‘de schoolleider’. Een advies over schoolbestuurders maakt dit drieluik over professionals in het onderwijs compleet. Het advies verschijnt naar verwachting volgend voorjaar.