VGS

Aanscherping reactie op ontbrekende of niet tijdige VOG’s

Veel instellingen lukt het niet om 100% van de VOG’s van nieuwe medewerkers geldig en tijdig ontvangen te hebben. Doordat accountants elke ontbrekende, ongeldige of niet tijdig ontvangen VOG moeten melden aan de Onderwijsinspectie, krijgen veel PO- en VO-instellingen een verslag van bevindingen waaruit dit blijkt.

Uit de afhandelingsbrieven van de jaarrekening 2021 die momenteel door de Onderwijsinspectie naar instellingen worden gestuurd, blijkt dat de tekst hierover is aangescherpt. Dit is alleen het geval bij instellingen die voor minimaal het tweede jaar op rij een verslag van bevindingen met betrekking tot VOG’s hebben ontvangen. De Inspectie geeft in de brief aan dat ze zich beraden op eventuele vervolgacties indien passende maatregelen uitblijven.

Vervolgacties Onderwijsinspectie

Wij hebben navraag gedaan waar deze vervolgacties uit kunnen bestaan. Het is ons echter niet duidelijk gemaakt wat dit precies kan zijn. De Inspectie geeft aan dat zij herstelopdrachten kunnen opleggen die, bij niet nakomen daarvan door de onderwijsinstellingen, “kunnen leiden tot handhaving”. Het uitgangspunt van de Inspectie is dat ook in acute vervangingssituaties de veiligheid van de leerlingen voorop staat. En dat het aan de scholen is om de afweging te maken om een klas als gevolg van een ontbrekende VOG al dan niet naar huis te laten gaan.

Ons advies over VOG’s

Wij adviseren u daarom om, voor zover mogelijk, passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle VOG’s geldig en tijdig aanwezig zijn. Hiermee voorkomt u dat mogelijk herstelopdrachten worden opgelegd.

Bron: https://www.vanreeaccountants.nl/newsitem/aanscherping-reactie-op-vogs/

Aanvulling VGS

Let er als werkgever/managementassistent op dat de medewerker die een VOG moet aanleveren ook direct het proces van de aanvraag in gang zet en/of attendeer de medewerker hierop in het laatste gesprek voor zijn (her)benoeming!

Hulp nodig?

Onze medewerkers van de personeels- en salarisadministratie helpen u graag bij het aanvragen van de VOG!

In bijzondere situaties waarin de VOG er binnen 48 uur moet zijn mag u een verzoek voor aanvragen van een VOG mailen naar psa@vgs.nl met in de mail:

  • de volledige naam van de medewerker
  • functie van de medewerker
  • de naam van de school/locatie waarop gewerkt gaat worden
  • het emailadres van de medewerker

 

Relevante link:

VOG – een verplichting voor iedere vrijwilliger?