VGS

VGS helpt hierbij. Aan de hand van een planning- en controlcyclus krijgt u inzicht in belangrijke vragen, zoals:

  • Waar staat de organisatie financieel gezien?
  • Wat zijn de toekomstplannen?
  • Zijn deze realistisch?

De planning- en controlcyclus bestaat uit een aantal vaste onderdelen: de meerjarenbegroting, het monitoren van de cijfers aan de hand van rapportages, het bespreken van de rapportages en een verantwoording van de cijfers in het jaarverslag.

Het is mogelijk om een volledige planning- en controlcyclus af te nemen, of alleen bepaalde onderdelen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Meer informatie

De meerjarenbegroting staat aan de basis van een goed onderwijsplan. Dankzij de meerjarenbegroting is het mogelijk om een koppeling te maken tussen (onderwijs) doelen en (financiële) middelen. Doelen hebben te maken met de koers die de school wil varen. Wat is de missie en de visie op het onderwijs? De middelen bepalen (mede) of deze doelen haalbaar zijn.

Onze financieel adviseurs helpen u bij het maken en onderbouwen van keuzes. Voor het opstellen van een uitgebreide meerjarenbegroting gebruiken we het begrotingsmodel dat VGS speciaal hiervoor heeft ontwikkeld.

Tijdens een persoonlijk gesprek bij u op school worden alle ontwikkelingen en voornemens besproken. Uw financieel adviseur beoordeelt of en hoe deze plannen haalbaar zijn. De begroting wordt in een professioneel verantwoordingsdocument toegelicht. De verantwoording wordt bondig samengevat op één pagina in het dashboard, zodat uw bestuursleden en toezichthouders niet de hele begroting hoeven door te nemen.

Wanneer een meerjarenbegroting is opgesteld, is het belangrijk regelmatig te monitoren hoe de werkelijkheid loopt ten opzichte van deze begroting. We doen dit aan de hand van rapportages. Bij de rapportage ontvangt u een toelichting op de cijfers en een prognose voor de komende periode. Op het dashboard vindt u een samenvattend rapport voor bestuur of raad van toezicht. Daarnaast is er ook een toelichting op detailniveau per school.

Veranderende cijfers kunnen vragen oproepen. Uw adviseur komt daarom op locatie om de rapportage met u door te spreken en uw vragen te beantwoorden. Ook nemen we samen met u de actuele ontwikkelen en alle aandachtspunten vanuit de toelichting en prognose door.

Het doel is dat u grip houdt op veranderende cijfers en omstandigheden. Dat geeft u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen en verrassingen te voorkomen.

Gedurende het jaar worden de cijfers gemonitord. Aan het eind van het jaar volgt dan een verantwoording van de cijfers. Deze verantwoording is een financiële paragraaf in het jaarverslag. Daarin kijken we terug naar het afgelopen jaar. Ook maken we een toekomstparagraaf, waarin we – aan de hand van de begroting – vooruitkijken naar de komende jaren. Vanuit deze paragrafen volgt een beschrijving van de risico’s en hoe daarmee om te gaan.