Medezeggenschap

Na de inwerkingtreding van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zijn ook aan de reformatorische scholen medezeggenschapsraden verbonden. Een groot aantal daarvan heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om instemmingsbevoegdheden om te zetten in adviesbevoegdheden. De vijfjaarlijkse peiling hebben veel scholen inmiddels al weer achter de rug.

Samen met de RMU belegt de VGS periodiek voorlichtingsbijeenkomsten voor besturen, directies en medezeggenschapsraden. Allen hebben, ieder vanuit zijn eigen positie, een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school.

De VGS levert u graag concept-modellen voor reglementen, statuten etc. Daarnaast beantwoordt de VGS graag vragen van besturen en directies over het onderwerp medezeggenschap.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Wim Voorwinden
  w.voorwinden@vgs.nl
  0180-44 26 63
  06-42 38 15 50