VGS

Artikel 1 Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmelding voor deelname aan een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst gebeurt digitaal door middel van een ingevuld inschrijfformulier op de website van de VGS.
 2. Aanmelding is mogelijk tot de in de uitnodiging voor de desbetreffende cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst vermelde datum.
 3. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst.
 4. De deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van inschrijving, maar in ieder geval uiterlijk zeven dagen voor de datum van de desbetreffende cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst schriftelijk bericht van de definitieve inschrijving. Hierbij worden tevens de exacte cursusgegevens, zoals plaats (routebeschrijving), datum en tijdstip van aanvang en sluiting van de cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst, bevestigd.
 5. Tegelijkertijd met de verzending van de schriftelijke bevestiging van inschrijving wordt een factuur ter betaling van het inschrijfgeld verzonden aan de deelnemer. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na ontvangst daarvan te geschieden.

 

Artikel 2 Minimum en maximum deelname aan een cursus of voorlichtingsbijeenkomst

 1. Per cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst wordt in de uitnodiging aangegeven wat het minimum en maximum aantal deelnemers is.
 2. Wanneer sprake is van overschrijding van het maximum aantal deelnemers, zullen degenen die boven het maximum aantal deelnemers zijn ingeschreven zo spoedig mogelijk bericht ontvangen over het feit dat zij niet kunnen worden geplaatst.
 3. Indien mogelijk wordt in geval van overschrijding van het maximum aantal deelnemers naar een alternatief gezocht.

 

Artikel 3 Annulering door een deelnemer

 1. Annulering voor de te volgen cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Er geldt een standaard bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen de deelnemer kosteloos kan opzeggen.
 2. Indien annulering geschiedt tot 14 dagen voor de datum van de desbetreffende cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst wordt het eventuele inschrijfgeld gerestitueerd.
 3. Bij annulering binnen 14 dagen voor de datum van de desbetreffende cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst is de deelnemer het 50% van het inschrijfgeld verschuldigd, tenzij de opzegging binnen de standaard bedenktijd van 14 dagen heeft plaatsgevonden.
 4. Indien gewichtige redenen (zoals ziekte of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden) daartoe naar het oordeel van de VGS aanleiding geven, kan de betaling van het volledige inschrijfgeld bij afmelding binnen 14 dagen voor de datum van de cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden.
 5. Deelnemers kunnen zich te allen tijde laten vertegenwoordigen door een vervanger.

 

Artikel 4 Annulering of uitstel van een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst en
programmawijzigingen

 1. Wanneer een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst geen doorgang kan vinden vanwege onvoldoende deelname of moet worden uitgesteld wegens andere gewichtige redenen, behoudt de VGS het recht voor de cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst te annuleren of, indien mogelijk, uit te stellen. Hiervan worden de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 2. Wanneer een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst geen doorgang kan vinden, worden betalingen, die reeds zijn voldaan, volledig gerestitueerd aan degenen die definitief niet kunnen deelnemen.
 3. Indien in het programma van de cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst wegens gewichtige redenen wijzigingen optreden, worden de deelnemers daarvan, indien mogelijk, tijdig op de hoogte gesteld.

 

Artikel 5 Auteursrecht materialen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, merken- en modellenrechten) op de materialen die VGS verstrekt ten behoeve van een cursus, leergang of voorlichtingsbijeenkomst zijn niet overdraagbaar en blijven bij de VGS. De materialen zijn auteursrechtelijk beschermd middels de Auteurswet.
 2. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de VGS.
 3. Hoewel de materialen door de VGS met veel zorg worden samengesteld, aanvaarden noch de auteurs noch de VGS enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze materialen.

 

Artikel 6 Klachten

Voor klachten omtrent cursussen, leergangen of voorlichtingsbijeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, hanteert de VGS een klachtenregeling. De regeling geeft voorschriften over de klachtindiening, de procedure van de klachtafhandeling en de samenstelling van de klachtencommissie.

 

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

In die gevallen waarin deze algemene cursusvoorwaarden niet voorzien, beslist de VGS.

 

Aldus vastgesteld door het college van bestuur op 23 mei 2016.