Modernisering artikel 23 Grondwet

Staatssecretaris Dekker wil ouders meer ruimte geven om een nieuwe school te kunnen stichten. Daarvoor is een moderne interpretatie van artikel 23 van de Grondwet nodig. Om dit te bereiken, stelt hij voor om het richtingenbegrip uit de wetgeving te schrappen. Voor de christelijk reformatorische scholen heeft dit vergaande gevolgen. Daarbij valt te denken aan onderwerpen als leerlingenvervoer, laatste reformatorische school binnen een straal van 5 kilometer, samenwerkingsverbanden naar richting.

Daarom richten we daar onze aandacht op in 2016. Dat doen we door voortdurend overleg te hebben met andere onderwijsorganisaties, waaronder de PO- en VO-Raad, met politici en andere betrokkenen bij dit thema. Naar de mening van de VGS is binnen de huidige wet- en regelgeving al veel mogelijk om tot verruiming van het scholenaanbod te komen.


Activiteiten 2016

  • Overleggen met onderwijsorganisaties over dit thema
  • Belangenbehartiging bij OCW en politici in Den Haag
  • Beleggen netwerkbijeenkomsten voor de achterban
  • Voortdurend informeren scholen-veld via website etc.


Wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod

Naast de voornemens van staatssecretaris Dekker om meer ruimte te geven voor nieuwe scholen is er ook een wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod, dat in 2016 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Binnen de huidige wetgeving wordt daarbij ruimte geboden aan scholen om maatregelen te nemen, die bijvoorbeeld als gevolg van leerlingendaling noodzakelijk zijn. Naar de mening van de VGS kan binnen het huidige wettelijke stelsel ruimte gevonden worden om aan de wensen voor nieuwe scholen tegemoet te komen. Het schrappen van het richtingbegrip is daarvoor absoluut onwenselijk.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Wim Voorwinden
  w.voorwinden@vgs.nl
  0180-44 26 63
  06-42 38 15 50