VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

De ledenvergadering

 • Tot welke datum kunnen we de jaarlijkse ledenvergadering uitstellen?

Het bestuur moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarstukken (het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten) aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorleggen. Omdat in de praktijk het boekjaar vrijwel altijd samenvalt met het kalenderjaar, kan deze vergadering dus tot uiterlijk 30 juni worden uitgesteld.

 • Is er een uitzondering op deze regel mogelijk?

Ja, de algemene vergadering kan besluiten deze termijn te verlengen. Maar daarvoor moet je dan dus wel een ledenvergadering beleggen. Dit betekent dat er de volgende opties zijn:


 1. Huidige datum ledenvergadering voorlopig handhaven, en pas in een later stadium kijken wat de (on)mogelijkheden zijn.

 2. De algemene vergadering in principe door laten gaan en de leden vragen niet (of in zeer beperkte mate) te komen. Met de dan aanwezige bestuursleden (en misschien enkele overige leden) kunnen dan de wettelijk voorgeschreven stukken formeel worden vastgesteld.
 3. De ledenvergadering (op de misschien al afgesproken datum) bijeenroepen om daar dan het besluit te nemen de termijn te verlengen. Ook hierbij dan de oproep niet te komen.

Het bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid dat van overheidswege nog ingrijpender maatregelen worden voorgesteld.

 

Onderwijsorganisatie

 • Wat zijn de gevolgen van een mogelijk verlies van onderwijstijd?

Hier zal door de inspectie coulant mee worden omgegaan. Onderwijstijd wordt gerekend over een periode van 8 jaar. Wanneer blijkt dat dit voor groep 8 een probleem gaat geven dan is er sprake van overmacht.

 • Gaat bekostiging aan scholen gewoon door?

Ja, daaraan verandert niets.

 

Onderwijs op afstand

 • Lesgeven op afstand: waar haal ik als school goede ideeën vandaan?

Kennisnet (vanuit de overheid opgezet voor hulp bij ICT) heeft daarvoor informatie beschikbaar gesteld in dit bericht. Er is ook een website waar ideeën en good practices worden gedeeld.

 • De eindtoets in groep 8: dat gaat nu toch niet meer?

Inderdaad. Minister Slob heeft besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8, omdat alle energie van leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel nodig is voor de organisatie van het afstandsonderwijs.

 

Medezeggenschap

 • Er moeten nu veel besluiten worden genomen en ook snél. En mijn MR dan?

Formeel moeten besluiten over de organisatie van het onderwijs worden voorgelegd aan de (G)MR. In deze tijden zijn acute maatregelen van de directies en besturen echter noodzakelijk en lukt het niet om de termijnen uit de WMS na te leven. We kunnen het ons daarom goed voorstellen dat het bevoegd gezag met in achtneming van de richtlijnen van OCW en het RIVM naar bewind van zaken handelt. Wel adviseren we om de MR steeds goed te informeren en waar mogelijk ook af te stemmen met de voorzitter van de MR. Een goede afstemming met je achterban en duidelijke uitleg over besluiten is immers cruciaal.

 

Privacy

 • Iemand van mijn schoolpopulatie heeft het coronavirus. Moet ik dit ergens melden of noteren?

Nee. Volgens de AVG mag je gezondheidsgegevens niet zomaar registreren. Als het om een werknemer gaat, moet de werkgever contact opnemen met de bedrijfsarts. Die zal dan een melding doen bij de GGD. Zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

 

Meer informatie en vragen

 • Zijn er goede websites met praktische informatie voor mijn school?

Ja, die zijn er. Zo heeft het ministerie van OCW hier een vragenrubriek voor het onderwijs beschikbaar gesteld. Specifieke vragen en antwoorden voor werkgevers vindt u hier. Actueel nieuws van OCW is hier te vinden. Ook de sectororganisaties voor het PO en VO hebben veel informatie beschikbaar zie hier de websites van de PO-raad en de VO-raad.

 • Waar kan ik terecht met (overige) juridische vragen?

Uiteraard biedt deze Q&A slechts een eerste handreiking. Daarom zitten bij VGS de juristen thuis voor u klaar om u telefonisch of per mail van dienst te kunnen zijn. In onze brochure ‘Juridische vraagstukken op school’ en hier leest u meer over ons. Blijf niet lopen met uw vragen, maar benader ons gerust!

Mr. Jan Macdaniel MA, 0180 442 659 of j.macdaniel@vgs.nl
Mr. Tineke Mulder, 0180 442 650 of t.mulder@vgs.nl
Mr. Wim Voorwinden, 0180 442 663 of w.voorwinden@vgs.nl
René Tromp MSc, 0180 442 654 of r.tromp@vgs.nl
Nadiene Schouwstra, 0180 442 666 of n.schouwstra@vgs.nl


Wij doen ons uiterste beste alle vragen zo volledig mogelijk en (juridisch) correct te beantwoorden, maar kunnen niet garanderen dat onze informatie altijd volledig (en) juist is. De situatie is zo uniek dat (nog) niet alles duidelijk is of gaandeweg (weer) verandert.

NAAR CORONA-OVERZICHT