VGS

Besturen hadden tot 1 oktober 2020 de tijd hun bestuursverslag 2019 per mail in te sturen. BRAVO heeft in totaal 26 bestuursverslagen ontvangen. Een team van ervaren adviseurs van de aangesloten administratiekantoren binnen BRAVO heeft met behulp van de bestuursverslagscan alle inzendingen beoordeeld en acht nominaties geselecteerd. Vier nominaties in het primair onderwijs en vier nominaties in het voortgezet onderwijs.

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Drie vragen staan hierbij centraal. Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt?

Verantwoording is niet alleen belangrijk vanwege de controle maar ook vanwege het leereffect. Wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter gevoerd worden. Het bestuursverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs.

Lees het jaarverslag van de Leo Kanner Onderwijsgroep hier en het jaarverslag van het CITAVERDE College hier.