VGS

Bedrijfsarts

Conform de Wet verbetering poortwachter is de werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van een (deels)arbeidsongeschikte werknemer. Om deze verantwoordelijk niet (on)bedoeld neer te leggen bij de betrokken bedrijfsarts, wordt onderstreept dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft, waarbij onpartijdigheid en onafhankelijk van belang is.
Daarnaast worden er bepalingen van kracht omtrent de bedrijfsarts die tevens moeten worden opgenomen in een zogenaamd basiscontract.

Basiscontract Arbodienstverlening

In het contract dat uw school heeft met de arbodienstverlener dienen de volgende zaken te zijn opgenomen:

  • de bedrijfsarts heeft toegang tot iedere werkplek;
  • de aanwezigheid van en werking van de klachtenprocedure;
  • medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;
  • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  • de bedrijfsarts heeft de verplichting om melding te maken van beroepsziekten;
  • de bedrijfsarts mag overleg plegen met de preventiemedewerker (G)MR of met belanghebbende medewerkers.

Preventiemedewerker

De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. Dit wordt onder andere vormgegeven door het recht van de preventiemedewerker om minimaal één keer per jaar overleg te voeren met de bedrijfsarts en arbodienstverlener. Tevens wordt de positie versterkt door de (G)MR instemmingsrecht te geven over de persoon die de rol van preventiemedewerker gaat uitvoeren en de positie ervan binnen de organisatie.

Handhaving en toezicht – (G)MR

Indien de inspectie SZW constateert dat er geen contract bestaat tussen de werkgever en een bedrijfsarts of arbodienst, volgt er direct boeteoplegging. Nu is het nog zo dat er eerst een waarschuwing wordt gegeven. Omdat het niet beschikken over een contract kan inhouden dat een werknemer belangrijke arbeidsgeneeskundige zorg wordt onthouden waardoor zijn gezondheid en duurzame inzetbaarheid gevaar loopt, is deze doorgevoerd. In het geval er wel een overeenkomst, maar verplichte elementen niet (volledig) zijn opgenomen, kan een waarschuwing worden gegeven of een eis tot naleving worden gesteld.

Een bedrijfsarts kan ook een boete krijgen als hij zich niet houdt aan het mogelijk maken van een second opinion en niet beschikt over een klachtenregeling. Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners kunnen daarnaast een boete krijgen als zij niet adviseren aan en samenwerken met de preventiemedewerker en de (G)MR. Dit geldt ook als zij het advies van de arbodienstverlener m.b.t. de toetsing van de RI&E niet doorzenden aan de (G)MR.

Ook zal het niet melden van beroepsziekten door de bedrijfsartsen en arbodiensten als overtreding wordt aangemerkt zodat de Inspectie SZW kan handhaven.

Dienstverlening VGS

Maakt u als school gebruik van RVM en een zelfstandige bedrijfsarts dan zullen wij voor u beoordelen of het contract met uw bedrijfsarts voldoet aan de nieuwe wettelijke voorschriften.

Maakt u geen gebruik van bovenstaande, maar wilt u toch laten beoordelen of het contract met uw arbodienstverlener voldoet, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Wij kunnen dan bijvoorbeeld in een adviesgesprek met u kijken naar de huidige vorm van arbodienstverlening binnen uw schoolorganisatie en tevens met uw nadenken over mogelijke verbeteringen in de arbodienstverlening.