VGS

Belangrijkste wijzigingen

Belangrijk uitgangspunt in de nieuwe bekostigingssystematiek is het gegeven dat de bekostiging in het primair onderwijs uit één basisbedrag per leerling gaat bestaan. Het verschil tussen de huidige bekostiging van een onderbouw- of bovenbouwleerling komt dus te vervallen. Ook vervalt de GGL (gemiddelde gewogen leeftijd). Voortaan wordt de bekostiging per kalenderjaar toegekend in plaats van per schooljaar. Als gevolg hiervan verschuift de teldatum naar 1 februari van het voorgaande kalenderjaar.

Herverdeeleffecten

Uit de toelichting op dit wetsvoorstel blijkt dat de reformatorische scholen er in zijn algemeenheid op vooruitgaan. De omvang van het positieve herverdeeleffect wordt berekend op 3,1%. Daarbij valt op te merken dat dit een gemiddelde betreft. Er zijn ook enkele reformatorische basisscholen, die erop achteruit gaan. Als gevolg van een driejarige overgangsregeling zullen de effecten niet direct volledig merkbaar zijn. Drie jaar na invoering is het herverdeeleffect volledig verwerkt in de bekostiging. Als verklaring voor het gemiddeld groter positief herverdeeleffect bij reformatorische schoolbesturen wijst de minister erop dat dit sterk samenhangt met de gemiddelde GGL van het onderwijspersoneel. Deze is in het reformatorisch onderwijs relatief laag. De minister verwacht dat dit geen blijvend effect is. Hij verwacht dat de reformatorische scholen op termijn juist ouder personeel krijgen, zodat de gunstige herverdeeleffecten voor het reformatorisch onderwijs tijdelijk van aard zijn. Het is ook een momentopname. Bij de invoering van de nieuwe wet kan de gemiddelde leeftijd op een school hoger of juist lager zijn dan waarmee nu gerekend is. De financiële adviseurs van de VGS kunnen voor u goed in beeld brengen wat de consequenties van de nieuwe wet voor uw school(bestuur) betekenen.

Invoeringsdatum

De planning van de minister is om het wetsvoorstel in 2022 in werking te laten treden, zodat de nieuwe bekostiging vanaf 2023 kan gaan gelden. Deze is dan gebaseerd op de teldatum 1 februari 2022.

Reactie VGS

In het onderwijsveld leefde al langer de wens om de bekostiging toe te kennen op basis van één bedrag per leerling. In verschillende overleggen heeft de VGS er herhaaldelijk op gewezen dat  de invoering van een nieuwe systematiek er niet toe mag leiden dat kleinere scholen onvoldoende bekostiging zouden ontvangen. Gelukkig blijft de extra bekostiging, zoals de kleine scholentoeslag en de groeibekostiging, bestaan. Dit leidt tot beduidend andere herverdeeleffecten per school, dan wanneer ook deze extra bekostiging toegekend zou worden via een bedrag per leerling.

Meer info

In een overzicht met vragen en antwoorden geeft het ministerie van OCW meer duidelijkheid over de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel.