VGS

Dit wetsvoorstel beoogt de positie van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en de positie van de ouders van deze leerlingen te versterken. Belangrijkste wijziging is het ‘hoorrecht’ voor kinderen (uit alle groepen) met betrekking tot hun OPP (ontwikkelingsperspectief).

Eerder is door VBSO en VGS overigens een consultatiereactie ingediend over dit wetsvoorstel.

Kort gezegd worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Leerlingen mogen hun mening geven bij het opstellen, bijstellen en evalueren van hun ontwikkelingsperspectief. Geborgd moet worden dat de leerling vrijelijk zijn of haar eigen mening kan geven. Om die reden bepaalt de leerling zelf op welke wijze het bevoegd gezag kennisneemt van zijn of haar mening. De leerling kan bijvoorbeeld kiezen om dit rechtstreeks te doen, of met tussenkomst van de ouders of een andere vertegenwoordiger. De inbreng van de leerling en hoe deze van invloed is geweest op de vaststelling of bijstelling van het ontwikkelingsperspectief wordt door school beschreven in het ontwikkelingsperspectief. Nadat het besluit is genomen koppelt het bevoegd gezag aan de leerling terug hoe tot de beslissing omtrent het ontwikkelingsperspectief is gekomen en op welke manier de mening van de leerling is meegewogen in de besluitvorming.
  • De extra ondersteuning die een school biedt in het kader van passend onderwijs wordt in de schoolgids opgenomen en die schoolgids-paragraaf komt in de plaats van het nu nog verplichte schoolondersteuningsprofiel (SOP).
  • Samenwerkingsverbanden moeten ouder- en jeugdsteunpunten inrichten waar ouders en leerlingen terecht kunnen voor informatie over en ondersteuning bij passend onderwijs.

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de VBSO.