VGS

Het wetsvoorstel stelt voor het enkele feit construct te schrappen uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling ( art 1 Grondwet)). Daarmee wordt de benoemings- en aanstellingsvrijheid voor het bijzonder onderwijs flink beknot.  Scholen kunnen hierdoor niet meer van leraren vragen om loyaal, trouw en geloofwaardig te zijn aan de grondslag van de school.  De vrijheid van scholen om van docenten te vragen in leer en leven achter de grondslag van de school te staan wordt ingeperkt.

In de afgelopen jaren is geen enkele maal een homoseksuele docent ontslagen met het beroep op het enkele feit in de AWGB. Nooit is er door de rechter een uitspraak gedaan welke bijkomende omstandigheden dan reden zouden zijn om een personeelslid te ontslaan.

Ook vindt de VGS dat dit wetsvoorstel schade doet aan de AWGB zoals deze is bedoeld. Deze wet kent immers een grote reikwijdte  dan homoseksualiteit. Is er daarom geen sprake van symboolpolitiek?

De VGS vindt deze ontwikkeling zorgelijk  omdat het recht van het individu lijkt te prevaleren boven het collectief en omdat dit voorstel de pluriformiteit van de samenleving, onder andere op basis van religie, verder onder druk zet.

Uitwerking
De VGS (de besturenorganisatie voor het reformatorisch onderwijs) heeft dan ook met grote zorg  kennis genomen van dit initiatiefwetsvoorstel. Het voorstel, ingediend door D’66, VVD, PvdA, GL en de SP brengt immers de balans in grondrechten in gevaar. Ook is het in strijd met het eerdere advies  van de Raad van State en de reactie van de Onderwijsraad.

De Raad van State heeft geadviseerd dat een wijziging van de enkele feit constructie mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de balans tussen de (grondwettelijke) benoemingsvrijheid van het bijzonder onderwijs en het discriminatieverbod. Aan dit advies wordt met dit voorstel geheel voorbij gegaan.

De Onderwijsraad heeft benadrukt  dat tegemoetkoming aan een specifiek religieus belang ook een kwestie van gelijke behandeling is.
De VGS heeft reeds eerder ervoor gepleit bij de Eerste en Tweede Kamer om duidelijkheid te verschaffen  rond het enkele feit construct door het advies van de Raad van State over te nemen. Daarmee worden beide grondwetsartikelen gerespecteerd en wordt er recht gedaan aan de vrijheid van onderwijs.