VGS

In het gewijzigde wetsvoorstel heeft Slob duidelijk meer rekening gehouden met de terechte kritiek van de Raad van State op het oorspronkelijke voorstel en met de gevolgen van het wetsvoorstel voor bestaande scholen.

Kwaliteitstoets

De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen maakt het gemakkelijker een nieuwe school te starten, al moet aan nog veel eisen worden voldaan -er komt bijvoorbeeld een kwaliteitstoets, waarbij de minister zich richt op het toetsen van een aantal deugdelijkheidseisen. VGS hecht er aan dat dit objectief kenbare criteria zijn; het mag niet leiden tot subjectieve afwegingen van de onderwijsinspectie. Blij zijn we dat bij het stichten van nieuwe scholen het bestaande onderwijs niet zondermeer gepasseerd worden. Het is dan ook goed dat de minister in het voorstel het gesprek in de regio heeft opgenomen.

Richtingbegrip

Het kabinet handhaaft de huidige interpretatie van het richtingbegrip, behalve bij de start van een nieuwe school. Dan moet alleen worden aangetoond dat de nieuwe school op termijn door voldoende leerlingen wordt bezocht, waarbij de stichtingsnormen niet worden verlaagd.

Waar het oorspronkelijke wetsvoorstel van Dekker het einde leek te betekenen van tientallen laatste scholen van een richting, laat Slob deze scholen ongemoeid.

Eigen kerndoelen

De minister blijft -conform adviezen van de Raad van State en Onderwijsraad- het bevoegd gezag van bijzondere scholen de mogelijkheid bieden om eigen kerndoelen (substituut-kerndoelen) vast te stellen als dat bevoegd gezag dringend bedenkingen heeft tegen de wettelijk vastgestelde kerndoelen. Een belangrijk gegeven, waar de VGS zeer tevreden mee is. In het eerste wetsvoorstel van Dekker was nog opgenomen dat genoemde mogelijkheid voor het vaststellen van substituut-kerndoelen zou verdwijnen.

Tevreden zijn we ook met handhaving van de huidige regeling voor de bekostiging het leerlingenvervoer op basis van geloofsovertuiging.

De VGS is de minister, kortom, erkentelijk voor zijn inzet voor de vrijheid van onderwijs. Omdat het richtingbegrip gehandhaafd blijft, kunnen ook de landelijke samenwerkingsverbanden passend onderwijs blijven bestaan.
VGS

Onnodig

Hoewel de nieuwe wet dus evenwichtiger is dan zijn voorganger, blijft het voorstel volgens de VGS onnodig. Verreweg de meeste ouders, bleek al in 2016 uit onderzoek door TNS NIPO, kunnen prima uit de voeten met de keuzevrijheid die het huidige duale stelsel (openbare en bijzondere scholen) al biedt. Door de beoogde stelselwijziging wordt de positie van ouders ons inziens niet verbeterd.

Daar komt bij dat schoolstichting in de toekomst slechts beperkt aan de orde zal zijn door de daling van het leerlingaantal.

Regiobijeenkomsten

Nog in het najaar 2018 zal de VGS de scholen informeren over de impact en reikwijdte van dit wetsvoorstel door middel van enkele regionale bijeenkomsten. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.