VGS

In de Kamer tekende zich een duidelijke scheidslijn af rond de positie van de medezeggenschapsraad. Uiteindelijk stemde een meerderheid tegen instemmingsrecht op de begroting en de fel bekritiseerde plicht voor de toezichthouder om de onderwijsinspecteur te melden wanneer vermoedens zijn dat er niet goed bestuurd wordt.  VGS is blij dat deze laatste niet aangenomen zijn. Het maakt het besturen van de organisatie onnodig complex en het verdraagt zich niet met de (begrensde) autonomie die een bestuur heeft.

Drie andere voorstellen die betrekking hebben op medezeggenschap zijn wel aangenomen. Zo zullen scholen beleid moeten formuleren over de manier waarop ze leerlingparticipatie gaan vormgeven. Verder zal bij de benoeming van een bestuurder voortaan een sollicitatiecommissie ingesteld moeten worden, waarin ook vertegenwoordigers van personeel, ouders en/of leerlingen zitting hebben. Tenslotte wordt door middel van een amendement nog eens de zelfstandige positie van de medezeggenschapsraad benadrukt door vast te leggen dat een MR over zijn eigen informatievoorziening gaat en dat de bestuurder (in redelijkheid en billijkheid) alle informatie dient te verstrekken.

Een voorstel van D’66-kamerlid Van Meenen haalde het niet, maar vertolkte wel de teneur in het debat: hij stelde voor om de titel van de wet uit te breiden van bestuurskracht naar bestuurskracht en medezeggenschap.