VGS

In concreto gaat het onder andere om de volgende punten:

  • Een bestuurder/toezichthouder dient altijd het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen.
  • Bij tegenstrijdige belangen mag de betreffende bestuurder/toezichthouder niet deelnemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming.
  • De aansprakelijkheidsregeling wordt enigszins aangescherpt.
  • Tevens wordt het een verplichting dat de statuten een ‘belet en ontstentenisregeling’ bevatten. Daarin moet onder andere geregeld worden wat er dient te gebeuren als alle zetels kortstondig of langdurig vacant zijn.

Een aantal van de nieuwe wettelijke bepalingen geldt van rechtswege (‘automatisch’). Voor andere geldt dat ze in de statuten moeten worden opgenomen bij de eerstvolgende wijziging daarvan.

Het advies van de VGS is dan ook om uw statuten te laten checken. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende.