VGS

Per 1 augustus 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. In maart kondigden we dit al aan via dit bericht. Voor sommige wettelijke bepalingen geldt dat ze in de statuten moeten worden opgenomen bij de eerstvolgende wijziging daarvan.

Bij een eventuele aanpassing van de statuten door de VGS kunnen ook andere punten dan die uit de WBTR direct meegenomen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een verruiming van de digitale mogelijkheden om uit te nodigen en/of te vergaderen.

Misschien is dit ook het moment om te bezien of de huidige structuur van scheiding van bestuur en toezicht nog steeds voldoet en/of de praktijk overeenstemt met wat er op papier is vastgelegd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.