VGS

In onze brief aan de informateurs Remkes en Koolmees leggen VGS, VBSO, RMU en ROV de nadruk op dat recente advies van de Onderwijsraad: ‘Bij ruimte voor het onderwijs past (…) een onderwijspolitiek op hoofdlijnen.’

De afgelopen decennia zijn al (te) veel eisen aan scholen gesteld en verwachtingen geformuleerd, aldus de vier organisaties. Bijvoorbeeld via uitgebreide passages in coalitieakkoorden. VGS, VBSO, RMU en ROV juichen het daarom toe dat Remkes en Koolmees met de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie werken aan een dun regeerakkoord. ‘Als dit bijdraagt aan meer ruimte voor scholen en hun besturen, hopen wij van harte dat uw proef slaagt.’

Dominante cultuur

Naast ruimte voor scholen is ruimte voor (religieuze) minderheden en hun opvattingen essentieel, onderstrepen VGS, VBSO, RMU en ROV. ‘Juist in onze samenleving met een dominante cultuur.’ We vragen het nieuwe kabinet daarom de vrijheid te waarborgen dat scholen ‘hun morele en ethische opvattingen voluit [kunnen] laten doorwerken in het onderwijs, ook als die niet stroken met mainstreamopvattingen.’

Het fundament onder de vrijheid van onderwijs moeten we conserveren, aldus de vier organisaties. Die vrijheid is vanouds bedoeld om alle ouders in de gelegenheid te stellen díe school voor hun kind(eren) te kiezen, die het best past bij hun opvattingen.

Tegelijkertijd kunnen we de onderwijsvrijheid moderniseren en toekomstbestendig maken door elke school – openbaar én bijzonder – te stimuleren werk te maken van zijn identiteit en van een heldere, breed gedragen pedagogische visie. ‘Die kleur op de wangen helpt ouders bij hun schoolkeuze, en helpt scholen te werken vanuit een consistent beleid.’

Heilzaam

Onze brief aan de beide informateurs Remkes en Koolmees is een vervolg op het epistel dat VGS en VBSO in juli stuurden naar hun voorganger, mevrouw Hamer. In dat document – mede ondertekend door RMU, ROV, Berséba en RefSVO – schreven we te hopen ‘dat alle leerlingen in ons land via de school met de Bijbel en de God van de Bijbel in aanraking kunnen komen.’ Naar onze overtuiging is het namelijk ‘voor iedereen heilzaam om te leven zoals God dat van ons vraagt.’

Het nieuwe kabinet vroegen (en vragen we via onze tweede brief opnieuw) om de Bijbelse boodschap als uitgangspunt en norm te nemen voor (onderwijs)beleid. ‘Stimuleer daartoe onderwijs dat vanuit een Bijbelse visie werk maakt van identiteits- en persoonlijkheidsvorming van leerlingen en hen zo voorbereidt op participatie in onze samenleving.’