VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

VFGS wijkt hierin eenmalig af van het reglement. Indien er sprake zal zijn van aanvullende rijksbekostiging voor dit doel dan vervalt de vergoeding en wordt deze teruggevorderd.

Alleen die kosten voor volledige of gedeeltelijke vervanging van degene die thuis moet blijven vanwege bovengenoemde reden worden vergoed. Indien er geen sprake is van vervanging, worden er dus geen kosten vergoed. VFGS wijkt hierin dus af van de gebruikelijke werkwijze dat de kosten van de zieke vergoed worden.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moeten de volgende acties uitgevoerd worden:

Actie m.b.t. declaratie bij VFGS: 

  • De vergoeding dient aangevraagd te worden door middel van een excel-formulier via info@vfgs.nl. Per maand vraagt u de vergoeding aan. Na 2 maanden vervalt het recht. Er is voor deze vergoeding geen sprake van een eigen risico periode van 14 dagen.

Actie m.b.t. betaling van bedoelde corona-vervangingsaanstelling:

  • Naast het aanvragen van de vergoeding bij VFGS is het volgende van belang. De hierboven bedoelde ‘vervangingsbenoeming’ kunt u doorgeven via Youforce middels het formulier ‘1. Nieuwe aanstelling’. Vervolgens kiest u voor aanstellingsgrondslag 110 ‘vervanging corona-afwezige’. Op deze manier worden de extra loonkosten apart inzichtelijk gemaakt in de administratie en kan er, indien van toepassing, ook een juiste akte verstrekt worden.

Als er sprake is van een extern ingehuurde vervanger, waar u een factuur voor ontvangt, dan gelden de volgende regels:

  • We vergoeden de inzet van de vervanger, echter op basis van het bruto salaris van de afwezige. Er worden ook niet meer uren vergoed dan dat de afwezige normaal gesproken werkt.

Op de factuur moet het volgende staan:

  • Wie vervangt;
  • Voor welke afwezige;
  • Dat het afwezigheid is i.v.m. een verhoogd gezondheidsrisico met corona (risicogroep zoals bepaald door het RIVM);
  • Wat de benoemingsomvang is geweest.

De factuur kan met het verzoek tot vergoeding ingediend worden bij info@vfgs.nl.

 

NAAR CORONA-OVERZICHT