VGS

In de jaarlijkse steekproef onder de aangesloten scholen in het voorjaar van 2019, is reeds een korte inventarisatie gedaan naar de oorzaken van het (gestegen) ziekteverzuim en het inzetten van (preventieve) maatregelen. Ook deze uitkomsten geven aanleiding om dit verder te onderzoeken.

Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd: ’Het in kaart brengen van de onderliggende oorzaken van het (gestegen) ziekteverzuim als ook de (preventieve) maatregelen die door de medewerker, leidinggevende en schoolorganisatie (niet) worden ingezet, met als doel tot inzichten en maatregelen te komen die zullen leiden tot een daling van het ziekteverzuim.’’

In het onderzoek worden 15 schoolbesturen betrokken, waaronder ook ‘meerpitters’. Er zullen interviews afgenomen worden met verschillende respondenten; namelijk bestuurders, directeuren, werknemers en werknemers die ziek zijn, of dat recent zijn geweest.

De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting begin 2020 aan u gepresenteerd!