VGS

Graag delen we een verslag van deze buitengewoon leerzame meeting met u.

Het thema van de conferentie:

‘Whose children? The future of families, faith and the state’

(‘Van wie zijn de kinderen? Over de toekomst van het gezin, het geloof en de overheid’)

Donderdag 6 juni

Na aankomst in Wenen heb ik in het hotel medewerkers van organisatie ADF International ontmoet: Met Robert Clark, Adina Portaru en Georgia du Plessis heb ik ‘bijgepraat’ over ontwikkelingen van onder andere de European Alliance for Christian Education (EACE). Deze ADF medewerkers zijn uitgenodigd voor de EACE Meeting in Brussel en de ECCEN conferentie in Apeldoorn D.V. maart 2025.

 

Vrijdag 7 juni

Opening van de dag met ds. Brad Hunter (predikant van de Evangelisch Reformed Church te Wenen): ‘You shall teach them to Your children’. Vanuit Deuteronomium 6 wees hij op de opdracht van de ouders en benadrukte niet de ‘kwalitatieve tijd’ maar de ‘kwantitatieve tijd’ voor en met onze kinderen. Investeer in hen op basis van ‘waarheid en genade’.

 

Sessie 1

Ryan Christopher (ADF) duidde de achtergrond van de rechten van ouders vanuit de Bijbel a.d.h.v. Spreuken 22: 6.

Felix Bölmann (ADF) duidde de achtergrond van de rechten van ouders aan de hand van internationale verdragen als:

 • UDHR art. 16
 • ICCPR art. 23
 • CRC, preambule
 • CRC art. 18
 • ECHR Art. 2 Protocol 1

De staat neemt de rol van ouders over. Dit is in strijd met artikel 18 CRC.

Q&A: Hoe is de balans tussen de rechten van het kind en de rechten van de ouders? De rechten van het kind staan niet tegenover de rechten van ouders. Ouders hebben vanuit hun opvoedkundige rol de plicht om de rechten van het kind te respecteren binnen het kader van de ouderrechten. Aandacht voor deze spanning is nodig vanuit de Bijbelse visie op mens & relatie.

De oproep is om te investeren in de gemeenschap, de relatie van ouders, school en kerk: ‘To raise a child we need a village.’

Mary Harrington (schrijver uit UK):

 • Culturele strijd (à la Kuby)
 • ’Technische’ benadering van het mens-zijn; maakbaar door technologische ontwikkeling
 • Discussie hierover misleidt de publieke opinie
 • Discussie hierover aanvliegen vanuit ‘relatie’ (dat raakt iedereen)

Robert Clark (ADF) benadrukt in zijn bijdrage dat, op basis van internationale verdragen de Staat afstand moet houden van de positie van de ouders en het kind. De publieke opinie lijkt een ander statement te maken. We moeten ons houden aan de bestaande verdragen, die leidend en beschermend zijn.

Adina Portaru (ADF):

 • De internationale verdragen zijn in zichzelf geen probleem. Het probleem is de interpretatie ervan door de nationale overheden.
 • Adina houdt zich momenteel voornamelijk bezig met ‘cross-boarding parent hood’.

 

Sessie 2

Mortitz Scholtysik (Germany-DemoFurAlle):

 • Oproep tot ‘neem het cultureel leiderschap over’
 • Promoot het gezin
 • Verdien politieke kracht
 • Verzamel voorbeelden van mensen die negatieve ervaringen hebben rond gender-ideologie
 • Bouw allianties
 • Delen op social media

Philip Booth (St Mary’s University UK):

 • Het probleem zit in het belastingsysteem. De overheid neemt verantwoordelijkheid voor:
  • Gericht op individu
  • Gericht op kinderopvang buiten het gezin
  • Creëert daarmee ongelijkheid
 • Start een alliantie met afspiegeling van de samenleving / belanghebbenden
 • Gebruik begrijpelijke taal, die aansluit bij de praktijk van het leven
 • Leg uit én neem verantwoordelijkheid
 • Beïnvloedt de cultuur via de universiteiten, de media, social media
 • Zorg voor intelligente mensen met steekhoudende argumenten
 • De politiek zal altijd het compromis zoeken

 

Sessie 3

Georgia du Plessis (ADF):

 • Het specifieke thema is ‘parental rights’. De politiek wil alleen spreken over de rechten van het kind en negeert de rechten van de ouders.
 • Georgia heeft over dit thema een boek uitgegeven en een whitepaper.
 • Het verzoek is om de whitepaper te verspreiden en te bespreken. Veel ouders weten niet wat hun rechten zijn.

 

Sessie 4

Strategie en communicatie:

 • Basisvragen: Waarom, wat en hoe?
 • Sociaal media is als een tweede website.
 • Pilaren voor communicatie:
  • Educatie? Tips, adviezen, verwijzingen
  • Entertainment: verhalen
  • Promotion? Je verhaal, artikelen, commentaren,
  • Motivatie/inspiratie: vertel het verhaal
 • Werk samen

Vrijdagavond werd er een bezoek gebracht aan het kantoor van ADF International in Wenen.

 

Zaterdag 8 juni

Ryan Christopher (ADF) opende de dag. Het thema was ‘Gods Koninkrijk is er reeds, het was er en zal komen: ‘We leven en hebben een taak. We are in between: already and not yet.’’ De opening werd gehouden vanuit Mattheus 3: 2, 18: 20, 6: 10 en Openbaring 21: 1-4.

Het gaat om ons staan in het leven, in zelfopoffering:

 • Individueel;
 • Als gezin: het gezin is geen doel in zichzelf, maar om te dienen zoals Jezus diende (Lukas 2:49);
 • Onze kinderen zijn leenpanden, een geschenk;
 • Ons leven moet gericht zijn op de toekomst van de komst van het Koninkrijk der Hemelen, gericht zijn op het ‘not yet’.

 

Sessie 5

In de panelsessie is er door Georgia du Plessis, Ryan Christopher en Lorcan Price een toelichting gegeven op:

 • De aanleiding tot het schrijven van het boek en de whitepaper:
  • Onbekendheid met de rechten van de ouders;
  • Veel misstanden;
  • Het wordt door de overheden ingekleurd naar eigen cultuur en opvattingen.
 • Hoe noodzakelijk allianties zijn om kennis over te dragen van de internationale verdragen.