VGS

Wet
Op 1 juli jl. is de wet ‘Doeltreffend onderwijstoezicht’ (Bisschop, Van Meenen, Rog) van kracht geworden. Deze wet maakt een helder onderscheid tussen de oordelende en de stimulerende taak van de Inspectie. Dat is als volgt weer te geven:
– Basiskwaliteit -> deugdelijkheidseisen -> controlerende taak Inspectie -> oordeel -> voldoende of onvoldoende.
– Schooleigen visie op kwaliteit -> stimulerende taak Inspectie -> bevinding -> ‘waardering’ goed.

Het onderscheid tussen oordeel en bevinding is erg belangrijk. De waardering goed is op basis van de eigen ambities van de school en kan op verzoek van de school of het bestuur worden toegekend. De eigen ambities van de school zijn nadrukkelijk onderwerp van gesprek. Daarnaast zal de Inspectie minder gedetailleerde indicatoren hanteren en is er meer maatwerk mogelijk.

Bezwaar
In het Ringenoverleg (klik hier voor het verslag) heeft de VGS, samen met een groot aantal andere belangenbehartigers, bezwaar aangetekend tegen de waardering goed. Dat is één van de redenen waarom die waardering op verzoek kan worden gegeven, maar niet een vast onderdeel van het toezicht is.

Zelfevaluaties
Ook legt de brief nadrukkelijk de vinger bij het belang van zelfevaluaties door de scholen. De Inspectie wil aan de hand van deze zelfevaluaties naar de school kijken. Een blik van buiten bij de evaluaties kan helpen. Visitaties tussen scholen onderling worden hoog gewaardeerd.

Bestuur
Elke vier jaar worden alle besturen en scholen bezocht. Het bestuur is het aanspreekpunt voor de Inspectie. De VGS heeft in het ringenoverleg aandacht gevraagd voor de positie van kleine en vrijwillige schoolbesturen hierin (zie opnieuw het verslag). De Inspectie heeft aangegeven hier aandacht voor te hebben.

De Inspectie wil ervoor waken dat de grotere verantwoordelijkheid van schoolbesturen gaat leiden tot verhoging van de administratieve lasten van scholen. Daarom wil de Inspectie de eerste 4 jaar van het vernieuwde toezicht geen uitspraken doen over de kwaliteit van sturing door het bestuur. Dit moet scholen de gelegenheid geven in de nieuwe situatie te groeien.

Schoolplan
Omdat de Inspectie goed kijkt naar de eigen ambities en visie van de school is het schoolplan heel belangrijk geworden. Dit was ook de bedoeling van de wet ‘doeltreffender onderwijstoezicht’. In de pilots die de inspectie heeft gehouden is men het schoolplan nog weinig tegen gekomen. De VGS roept de scholen op om serieus werk te maken van het schoolplan en is bereid hierin zo nodig te ondersteunen.

Tijdpad
Bovenstaande wijzigingen van het toezicht gaan vanaf 1 augustus 2017 in werking. Komend jaar wordt gebruikt om er als Inspectie naar toe te groeien, door inspecteurs te trainen en werkwijzen aan te passen. Ook de scholen hebben dit jaar de gelegenheid zich voor te bereiden op de nieuwe werkwijze.