VGS

Naast de verlenging van de cao hebben partijen de volgende afspraken gemaakt die in de nieuwe cao-tekst zullen worden opgenomen:

  • Alle medewerkers in het primair onderwijs ontvangen een eenmalige toelage van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. Deze toelage wordt toegevoegd aan de eindejaarsuitkering. De extra toelage is mogelijk, doordat de middelen in 2020 structureel meer zijn verhoogd dan bekend was bij het afsluiten van de cao PO 2019-2020.
  • Eerder is al bekend gemaakt dat in verband met COVID-19 de termijn om de functies van onderwijsondersteunend personeel en directeuren te actualiseren is verlengd van 1 augustus 2020 tot 1 november 2020. In de nieuwe en verlengde cao is deze afspraak geformaliseerd. Ook deze termijn ligt inmiddels in het verleden. We raden dan ook met klem aan dit proces in gang te zetten, wanneer dit nog niet is gebeurd. De beloningsconsequentie van de actualisatie zal met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 moeten worden ingevoerd.
  • Leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs hebben recht op een arbeidsmarkttoelage, met als doel de arbeidsmarktpositie van VSO-scholen en VSO-leraren te verbeteren. Het beschikbaar gestelde bedrag van 16,5 miljoen euro wordt per schoolbestuur verdeeld over het totaal aantal FTE van de betreffende leraren naar rato van de werktijdfactor. Middels het voeren van DGO kunnen schoolbesturen met de vakbonden afspraken maken om het beschikbare geld op een andere manier te verdelen.

Downloads