VGS

Wanneer komt een werknemer in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding?

Hij moet aan de voorwaarden voldoen die genoemd worden in artikel 7.1 van de cao reformatorische PO:

  1. de werknemer is benoemd voor een periode van tenminste één jaar;
  2. de werknemer woonde voor de verhuizing op een afstand van meer dan 20 kilometer van de plaats van tewerkstelling en gaat wonen binnen een afstand van 20 kilometer van de plaats van tewerkstelling;
  3. de reisafstand tussen de woning en de plaats van tewerkstelling is met ten minste 5 kilometer bekort;
  4. er is uiterlijk 6 maanden na de verhuizing een verzoek tot tegemoetkoming in de verhuiskosten ingediend;
  5. de verhuizing vindt plaats binnen drie jaar na indiensttreding of overplaatsing (bij een benoeming voor onbepaalde tijd is deze termijn twee jaar);
  6. een tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt slechts éénmaal in de vijf jaren verleend, tenzij de verhuizing verband houdt met een overplaatsing door de werkgever en de overplaatsing niet aan schuld of toedoen van de werknemer is te wijten;
  7. de werknemer is gehouden de ontvangen tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien het dienstverband voor onbepaalde tijd binnen drie jaar na toekenning van de verhuiskostenvergoeding wordt beëindigd, hetzij op eigen verzoek ofwel als gevolg van aan de werknemer te wijten feiten of omstandigheden.

De Belastingdienst heeft twee regels vastgesteld betreffende de verhuiskostenvergoeding. Als aan allebei deze regels voldaan wordt mag de vergoeding netto uitbetaald worden. Anders wordt hij bruto uitbetaald.

  1. De werknemer woont meer dan 25 kilometer van het werk en verhuist, waardoor de afstand tussen zijn nieuwe woning en zijn werk ten minste 60% minder wordt.
  2. De werknemer verhuist binnen 2 jaar na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing.

Als aan punt 1. wordt voldaan èn de werknemer heeft volgens de CAO Reformatorisch PO recht op een verhuiskostenvergoeding, mag de hele vergoeding volledig netto worden uitbetaald. Wordt niet voldaan aan punt 1 dan moet de hele vergoeding bruto worden uitbetaald. De bruto vergoeding kunt u eventueel uit laten betalen onder de WKR.

Hoe bereken ik de hoogte van de verhuiskostenvergoeding?

Om de hoogte van de verhuiskostenvergoeding te bepalen kunt u het formulier ‘Declaratie verhuiskosten’ invullen. Hierin moet ook aangegeven worden of de echtgeno(o)t(e) van uw werknemer recht heeft op een verhuiskostenvergoeding. Dit heeft namelijk invloed op de hoogte van de vergoeding. Het aanvraagformulier voor de verhuiskostenvergoeding kunt u in Youforce vinden.