VGS

Bericht bijgewerkt op 7 november 2022

Regelmatig krijgt de VGS soortgelijke vragen. Wat is de visie van de VGS hierop? De VGS vindt het van belang dat het vrijwilligerskarakter van het besturen of toezicht houden voorop blijft staan, ook bij de afwegingen rondom vergoedingen voor bestuurders en toezichthouders. Deze zienswijze wijkt af van de lijn die de VTOI-NVTK, beroepsvereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang, hanteert. Zij stelt dat toezicht houden een vak is en geen vrijwilligerswerk.

De christelijk-reformatorische scholen worden sinds jaar en dag bestuurd door maatschappelijk betrok­ken ouders of kerkenraadsleden, die dit bestuurswerk vaak vrijwillig doen. Maar in de achter­liggende decennia zijn de aandacht en verantwoordelijkheden voor het bestuur en intern toezicht van onderwijs­instellingen toegenomen. De professionaliteit van bestuur en toezicht staat hoog in het vaandel. Bij ver­schillende schoolbesturen komt daarmee ook de gedachtevorming over een vorm van honorering voor toezicht­houders en bestuur­ders op gang. De VGS vindt dit een begrijpelijke ontwikkeling, mits hierbij ook het vrijwilligerskarakter van het bestuurswerk zichtbaar wordt.

Als men daadwerkelijk overgaat tot het uitkeren van een vergoeding, is de vraag wat dan een reële vergoeding is. Bij het vaststellen van een vergoeding kan rekening worden gehouden met een aantal factoren. Denk hierbij aan de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, reële inzet en tijdsbesteding van een bestuurder of toezichthouder.

De VGS heeft een handreiking ontwikkeld voor leden in het primair onderwijs die nadenken over een vorm van vergoeding voor toezichthouders en bestuurders. De handreiking is gratis op te vragen bij Gerard van Rijswijk, g.vanrijswijk@vgs.nl of 0180 – 442 635.