VGS

Onderzocht werd onder andere of de negatieve berichtgeving omtrent de inzetbaarheid van werknemers van 55 plus op zijn plaats is. Ook werd bekeken hoe werkgevers die aangesloten zijn bij VGS en BWGS tegen de problematiek aankijken. Tevens werden oudere (ex-) werknemers gevraagd naar hun visie. Onderaan dit artikel kunt u dit rapport downloaden.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers niet zonder meer af willen van oudere leraren. Geïnterviewde directeuren geven juist aan dat zij de meerwaarde van oudere leraren in zien. Een selectie van wat aangegeven werd:

  • oudere leraren hebben een rijke kennis en ervaring in lesgeven.
  • hebben zij door de jaren heen mensenkennis ontwikkeld, en kunnen daardoor goed omgaan met verschillende soorten kinderen en ouders.

Tegelijkertijd zijn er soms wel zorgen over de inzetbaarheid van oudere leraren. Zo signaleren werkgevers onder andere:

  • een verminderde vitaliteit
  • Ook hebben oudere werknemers vaak veel verantwoordelijke nevenfuncties, die veel tijd en energie kosten.
  • Oudere werknemers zijn soms geneigd niet mee te willen doen met nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen omdat zij er al een aantal hebben meegemaakt die uiteindelijk geen doorgang vonden of werden teruggedraaid.

Wat betekenen de uitkomsten van dit rapport?
De berichtgeving in de media lijkt dus niet geheel te kloppen. De gesproken werkgevers willen niet even makkelijk af van oudere leraren door hen massaal te ontslaan. Dit is een positief bericht. Tegelijkertijd werd gesignaleerd dat het hanteren van good practices op dit gebied te weinig bekend is. Daarom is het van belang deze good practices in te gaan kaderen in het gehele integrale personeelsbeleid. Verschillende ‘to do’s zijn opgenomen in het rapport en reeds op deze site gepubliceerd.

Aanbevelingen en mogelijkheden
Het is noodzakelijk dat er meer bewustwording wordt gecreëerd onder werkgevers over duurzame inzetbaarheid. De doelgroep van oudere werknemers kan namelijk niet los worden gekoppeld van de eerdere levensfasen. Echter, niet alle werkgevers hebben voldoende kennis en ervaring op het gebied van de verschillende levensfasen en bijbehorende behoeften van hun werknemers. Om dit te bereiken moeten werkgevers voorgelicht worden over het nut en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid. Ook zal hen personeelsintrumenten en –tools aangereikt moeten worden om adequaat in te spelen op deze verschillende levensfasen.

Mogelijkheden op verschillende niveaus die VGS u biedt:

Bestuursniveau:

  • Workshop: De werkgever ontwikkelt een visie op het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ of een deelthema daarvan. Dit kan bijvoorbeeld zijn: mobiliteit. De werkgever krijgt vervolgens praktische handreikingen om dit (deel)thema op een schoolspecifieke wijze te benaderen.
  • Beleidsmatige ondersteuning: De werkgever ontvangt ondersteuning bij het opstellen van bijvoorbeeld een levensfasebewust personeelsbeleid of mobiliteitsbeleid.

Teamniveau:

  • Interactieve sessie ‘Duurzame inzetbaarheid’: De werkgever kan door deze interactieve sessie dit thema verder bespreken binnen eigen schoolverband. Een HRM-medewerker van VGS komt op de school voor een interactieve sessie met bijvoorbeeld Team/MT/MR/. Middels deze sessie wordt de onbekendheid met het thema verminderd en wordt op een creatieve wijze de gedachtenvorming gestimuleerd. Vervolgens vindt een schoolspecifieke toepassing plaats.

Individueel niveau:

  • Coaching oudere leerkracht: Met behulp van een kortdurend coachtraject wordt de leerkracht een steun in de rug gegeven. Door middel van een aantal sessies kan een medewerker geholpen worden bij ervaren belemmeringen in zijn werk, loopbaanorientatie of veranderen van zienswijze.

Het rapport kunt u hier downloaden. Meer informatie hierover en de genoemde dienstverlening kunt op opvragen bij de uitvoerende adviseurs.