VGS

Update 20 januari 2022: De subsidieregeling voor het verbeteren van ventilatie in de scholen (SUVIS) wordt met drie maanden verlengd. Schoolbesturen kunnen nog tot en met 30 april 2022 via hun gemeente subsidie aanvragen.

De eerste aanvraagronde liep van 4 januari tot en met 30 juni van dit jaar. Verschillende scholen uit onze achterban hebben ook subsidie aangevraagd (en toegekend gekregen). Deze tranche werd echter overtekend; er moesten aanvragen worden afgewezen vanwege het bereiken van het financiële plafond. Daarnaast zijn er vanuit de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) per brief bezwaren geuit richting minister Slob aangaande deze eerste regeling, aangezien er geen sprake is van een integrale aanpak en de 70% eigen bijdrage voor schoolbesturen en gemeenten niet op te brengen is. Daarnaast hebben diverse Tweede Kamerleden een gezamenlijke motie ingediend, die dezelfde bezwaren omhelst. Zo zou niet alleen aandacht moeten zijn voor ventilatie, maar ook voor andere issues als duurzaamheid, temperatuur, akoestiek of het schoolgebouw geschikt maken voor inclusief onderwijs. Ook de VGS heeft in haar lobby gepleit voor een integrale aanpak en soepelere voorwaarden voor scholen ten aanzien van deze regeling.

Het demissionaire kabinet heeft nu dus besloten om 100 miljoen euro van de totale 360 miljoen euro aan subsidie naar voren te halen. Allereerst is dit geld bedoeld om de afgevallen aanvragen uit de eerste tranche te kunnen honoreren. Daarnaast zal het resterende bedrag aangewend worden voor een tweede subsidieronde. De nieuwe regeling wordt in oktober verwacht. De voorwaarden om subsidie aan te vragen zullen naar verwachting (vrijwel) hetzelfde zijn als bij de eerste subsidieronde, ondanks de bezwaren vanuit eerdergenoemde partijen. Het ministerie van OCW geeft echter aan ‘geen keuze te hebben, omdat alleen op deze manier het geld snel genoeg kan worden ingezet’. Intussen wordt echter door de verschillende partijen nog volop gelobbyd om verruiming van de regeling te realiseren.

(Bronnen: PO-Raad en VO-raad)