VGS

Hierbij treft u een aan de richtlijn aangepast modelreglement aan voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.. Hierbij hebben we als VGS nauw aangesloten bij het model wat de brancheorganisaties – de PO-raad en de VO-raad – gezamenlijk hebben gepubliceerd, met als belangrijk verschil dat deze regeling zal uitgaan van aansluiting bij de Commissie Integriteitsvraagstukken Reformatorisch Primair/Voortgezet Onderwijs.

Belangrijke veranderingen op een rij:

 • Reikwijdte. De onderwerpen waarover melding kan worden gemaakt is uitgebreid met het zogenaamde Unierecht.
 • Benadelingsverbod. Het benadelingsverbod geldt voor alle melders die in een werkgerelateerde context activiteiten verrichten voor de organisatie, voor personen die de melder bijstaan en betrokken derden. De doelgroep is daarmee breder en omvat naast werknemers voortaan onder andere ook zelfstandigen, stagiairs, sollicitanten en vrijwilligers, maar ook vertrouwenspersonen of vakbondsvertegenwoordigers.
 • Omkering van de bewijslast. Eerder lag de bewijslast bij de melder. Deze komt bij de werkgever te liggen.
 • Melding. Een melder heeft de mogelijkheid direct extern te melden (bij o.a. het Huis voor Klokkenluiders dan wel Stichting Onderwijsgeschillen). Voorheen moest in beginsel eerst intern melding worden gemaakt. Dit komt te vervallen, maar heeft uiteraard nog steeds voorkeur.
 • Privacy. Betere bescherming van de identiteit (privacy) van de melder.
 • Strengere eisen. Er is een uitgebreide meldprocedure, waaraan strengere eisen zijn verbonden, met daarin onder andere aandacht voor:
  • De mogelijkheid tot zowel mondelinge als schriftelijke melding;
  • Tijdige ontvangstbevestiging;
  • Registratieplicht van mondelinge meldingen.

Op de website van het Huis voor Klokkenluiders staat informatie over de wet- en regelgeving rondom klokkenluiders.

We roepen u op om, naar aanleiding van dit nieuwe model, uw eigen klokkenluidersregeling te wijzigen.